Urolig for seiforskningen i Nordsjøen

Fiskebåtredernes Forbund er generelt urolig over kunnskapen om og forskningen på seibestanden i Nordsjøen.

I et brev til Havforskningsinstituttet viser Fiskebåtredernes forbund (Fiskebåt) til at den siste bestandsberegningen fra ICES (Det internasjonale havforskningsrådet) var urovekkende, samtidig som det nå i vinter til tider har vært et eventyrlig trålfiske etter sei, melder forbundet på sine nettsider.

Fiskebåtredernes Forbund viser i brevet til tidligere henvendelser og dialog om utviklingen i seibestandene i Nordsjøen og nord om 62°N. Forbundet viser også til at ICES arrangerte en såkalt ”benchmark” for ulike bunnfiskbestander tidligere i år, der det var forventet at forskningen på både bestanden av nordøst arktisk sei og sei i Nordsjøen skulle evalueres. Etter det Fiskebåtredernes Forbund kjenner til ble likevel ikke nordsjøseibestanden satt på dagsorden.

– Er bekymret

Fiskebåtredernes Forbund er generelt urolig over kunnskapen om og forskningen på seibestanden i Nordsjøen. Nordsjøseien er viktig for mange fiskefartøyer, og det er økende uro over forventet kvoteutvikling for denne bestanden. Den siste bestandsberegningen fra ICES var urovekkende, og bestanden er i følge forskerne i tilbakegang, selv om fiskedødeligheten har vært svært lav de siste årene.

Det er samtidig verdt å merke seg at det har vært et til dels eventyrlig trålfiske etter sei i enkelte perioder nå i vinter, som står i skarp kontrast til de negative signalene, påpeker forbundet.

– "Konservativ" forvaltning

Totalkvoten for sei i Nordsjøen er i henhold til anbefalingen fra ICES satt til 118.000 tonn i 2010, som er en nedgang på 15 prosent fra 2009. Uten 15 prosent begrensningen i forvaltningsregelen ville kvoten blitt satt til 106.000 tonn. Føre var fiskedødeligheten (Fpa) er satt til 0,4, mens forvaltningsregelen gir kvote etter en fiskedødelighet på 0,3.

Forvaltningsregelen for sei i Nordsjøen er dermed ”konservativ” sammenlignet med forvaltningsreglene for sei, hyse og torsk i Barentshavet, som alle baserer seg på kvotefastsettelse med utgangspunkt i Fpa, mener Fiskebåt. Faktisk fiskedødelighet for sei i Nordsjøen har variert mellom 0,2 og 0,3 det siste 10-året, noe som er svært lavt, påpeker forbundet.

Fare for kraftige kvotekutt?

Gytebestanden for sei i Nordsjøen er beregnet til å bli 212.000 tonn i 2011, som er svært nær Bpa på 200.000 tonn.

Faller gytebestanden under Bpa, skal ekstraordinære tiltak iverksettes (lavere fiskedødelighet). Det kan innebære kraftige kvotekutt, med mindre situasjonen bedrer seg, påpeker Fiskebåt.

– Vektreduksjon mest alvorlig

Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at den tilsynelatende mest alvorlige utviklingen for seibestanden i Nordsjøen de siste årene er reduksjonen i vekt pr alder. Mens vekt ved landing for 10-åringer lå godt over 8 kg i snitt i perioden 1980 - 1997, er vekten de siste årene i underkant av 5 kg for samme aldersgruppe.

Ser vi på 7 åringene, lå vekten mellom 3 og 4 kg i den første perioden, og rundt 2 kg de siste årene. Med samme antall fisk i de enkelte årsklassene gir dette store negative utslag for bestandsstørrelsen. ICES uttaler følgende om reduksjonen i individvekten i den siste kvoteanbefalingen:

“A decrease in the mean weight-at-age has been observed in the past eleven years, but there is insufficient information to establish whether these reductions are linked to changes in the environment. The effects of a possible further decline in growth rates needs attention.There is no indication that the observed decline in weight-at-age is density dependent.”

Mattilgangen

Det er også verdt å merke seg at nedgangen i individvekt er størst for de eldste årsklassene, og nærmest fraværende for den yngste årsklassen det finnes materiale for (3 – åringer), skriver Fiskebåt.

Det kan tyde på at mattilgangen er tilfredsstillende inne ved kysten og i fjordene, der seien befinner seg de første årene, mens svikten i vekst opptrer etter at den vandrer ut i havet, mener forbundet.

Usikkerhet

Fiskebåtredernes Forbund er usikker på om Havforskningsinstituttet har fulgt opp ICES sin anmodning om å sette søkelyset på den lave individveksten i bestanden. Forbundet er kjent med at rekrutteringen av en lang rekke arter har vært dårlig i Nordsjøen de siste årene, men er usikker på om dette kan forklare svikten i individveksten til seien.

Når det gjelder øyenpål, som tradisjonelt har vært viktig for seiens diett, har rekrutteringen bedret seg kraftig de siste par årene, slik at dette burde trekke i motsatt retning, mener forbundet.

Fiskebåtredernes Forbund beklager igjen forskernes nedprioritering av mageprøveprogram for sei i Nordsjøen, og konstaterer at det ikke har vært gjort grundige undersøkelser av dette siden 1991. Den neste store mageundersøkelsen er planlagt i 2011, og dette er etter forbundets mening utilfredsstillende.

Forslag

I den konkrete situasjonen som seibestanden i Nordsjøen i følge ICES nå befinner seg i, foreslår Fiskebåtredernes Forbund følgende:

  • En utvidet forskningsinnsats på sei i Nordsjøen fra Havforskningsinstituttets side.
  • Innsamling av fangstprøver og fangstopplysninger fra årets trålfiske etter sei.
  • Et utvidet mageprøveprogram for sei i Nordsjøen i år.
  • Merkeforsøk av sei i Nordsjøen.

– Haster

Fiskebåtredernes Forbund understreker at for noen av tiltakene haster det med gjennomføringen. Forbundet er samtidig positiv til å bistå Havforskningsinstituttet når det gjelder innsamling av prøver i tilknytning til seifisket i Nordsjøen.