Kystverkets beredskap mot akutt forurensning

Årsrapport: I 2008 kom det 1304 meldinger til Kystverkets beredskapsvaktlag.

Av disse var 439 hendelser utslipp av forurensning til sjø, vassdrag eller på land med en total innrapportert mengde på 1562 m3.

Den største enkelthendelsen i 2008 var et landbasert utslipp med 262 m3 diesel. For sjøbasert virksomhet var den største enkelthendelsen et utslipp på om lag 100 m3 råolje fra en offshoreinstallasjon, skriver Kystverket i en melding.

Kystverket er ansvarlig for statens beredskap mot akutt forurensing. Som forurensningsmyndighet passer Kystverket på at ansvarlig forurenser eller kommunene iverksetter nødvendige tiltak når akutt forurensning inntreffer.

Hvis den ansvarlige forurenser eller kommunen ikke selv aksjonerer eller er i stand til å bekjempe forurensningen, kan staten ved Kystverket overta aksjonsansvaret. I 2008 ble det gjennomført en statlig aksjon etter grunnstøtingen av ”Crete Cement” i Oslofjorden der Kystverket tok aksjonsansvaret.

Mange årsaker

Det er mange årsaker og kilder til akutt forurensning. Det kan være tankbil som velter, industriulykker, nedgravd oljetank som lekker, slanger som ryker, utslipp fra petroleumsvirksomheten offshore, grunnstøtinger, og så videre. Mangfoldet og variasjonen i type hendelser, årsaker og mulige miljøkonsekvenser er stort.

Forurensningens art og egenskapene til stoffene som lekker ut er svært forskjellig, og det potensielle skadeomfanget avgjøres ikke bare av utslippsmengden. Skadebegrensende innsats krever kunnskap om stoffenes egenskaper, bekjempningsmetoder, sårbare naturområder og utstyr.

Beredskapsvaktlaget

Alle varsler om hendelser blir behandlet av beredskapsvaktlaget i den hensikt å unngå akutt forurensning, eller påse at tiltak iverksettes for å begrense miljøskadene mest mulig. Av de 1304 varslene mottatt i 2008 utgjorde 439 hendelser utslipp med forurensning, i tillegg til 865 hendelser som ikke forårsaket akutt forurensning.

De viktigste beredskapsmessige tiltakene er å forhindre at ulykker oppstår. Flere av de uønskede hendelsene uten forurensning kunne utviklet seg til akutte utslipp hvis ikke Kystverkets 1. linje beredskapsorganisasjon hadde grepet inn.

God overvåkning på trafikksentralene, aktiv bruk av slepeberedskapsressurser, koordinert innsats gjennom beredskapsvaktlaget og bidrag fra en rekke samarbeidsparter gjør dette mulig hver dag.

Flest hendelser på land

Men, de fleste hendelser med utslipp skjer på land og medfører utslipp til grunn, vassdrag eller kystfarvann. Disse håndteres i første rekke av lokalt brannvesen eller det interkommunale aksjonsapparatet (IUA).

– Antallet hendelser med akutt forurensning er fremdeles for høyt selv om det er positivt at de samlede utslippsvolumene viser en nedadgående trend. Både skipsfartsnæringen og oljeindustrien bør fokusere på tiltak for å redusere antallet hendelser, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly.