Fiskeriøkonomi og forvaltning

Ny doktorgrad ved NHH: Fiskeriøkonomi, marine reservat og romleg forvaltning

Sturla Furunes Kvamsdal disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole (NHH) fredag 26. mars, med avhandlinga: Spatial Analysis in Fisheries Economics, opplyser NHH i ei pressemelding.

Sidan 1950-åra, har fiskeria i hovudsak vore forvalta gjennom fangstmengde og tidsperiode. Dei siste ti åra har derimot fokuset blant fiskeriøkonomar flytta seg mot fordeling av ein ressurs og innsatsen i fiskeriet over eit eller fleire områder.

Viktige tema har vore biologiske og økonomiske forhold som endrar seg over og mellom områder, dynamikken i bestandar som finns i ulike område og korleis forvaltninga avheng av alle desse tinga. I framtida kan marine reservat og anna områdespesifikk forvaltning verte like viktig som mengde og periode, trur Kvamsdal.

I avhandlinga Spatial Analysis in Fisheries Economics, diskuterer Sturla Furunes Kvamsdal ulike fasettar av desse problemstillingane.

Områdespesifikk forvaltning

Eit viktig funn er at ved uvisse rundt biologiske forhold, som til dømes vekstrate, kan ei områdespesifikk forvaltning vere å føretrekke. Det være seg lukking av område der bestanden er skjerma frå fiske (marine reservat) eller områdespesifikke kvoter.

Det viser seg at ei slik romleg nyansert forvaltning bør endre karakter ettersom nivået av uvisse rundt biologiske forhold endrar seg. Ei form for romleg nyansert forvaltning som har vore iherdig studert er lukka områder. Om den resterande bestanden er utnytta på best mogleg måte, viser avhandlinga at det lukka området medfører ein kostnad som aukar, i tiltakande grad, med storleiken på området. Om uventa, bråe endringar i bestandnivået inntreff, kan likevel eit lukka område ha ein verdi.

Eit døme på eit slikt lukka område, er langs vestkysten av USA, der ein stor del av eit garnfiskeri etter sverdfisk og hai er lukka delar av sesongen. Det lukka området er oppretta for å verne ei utrydningstrua skilpadde som heng seg fast i garna og døyr.

Avhandlinga diskuterer om lukkinga av dette området er forsvarleg ved å analysere data frå fiskeriet. Analysen peikar i retning av at grunnlaget for lukkinga kan ha vore noko tynt, men ytterligare analyse er nødvendig for å slå dette fast. Avhandlinga foreslår også alternativ forvalting av fiskeriet for å minske effekten lukkinga har på fiskeriet utan samtidig å auke trusselen fiskeriet representerer for skilpadda.

Hovudrettleiar:
Professor Rögnvaldur Hannesson, NHH

Vurderingskomité:
Seniorforskar Stein Ivar Steinshamn, SNF/NHH (Leiar)
Professor James Wilen, University of California, Davis
Professor Håkan Eggert, Gøteborgs Universitet

Personalia
Sturla Furunes Kvamsdal er oppvaksen på Voss og er cand. mag. i matematikk frå NTNU (2003) og master i anvendt matematikk frå UiB (2005). Han bur for tida i Bergen og har sidan 2006 vore stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. Våren 2010 byrjar Kvamsdal i ei postdoktor stilling ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH.