Mattilsynets etatsrevisjon 2009

Rapport fra Mattilsynets etatsrevisjon 2009, på området myndighetsutøvelse og rettssikkerhet foreligger nå.

Etatsrevisjonen er Mattilsynets sentrale internrevisjon. Gjennom etatsrevisjon foretas flere ganger årlig en systematisk gjennomgang av ulike områder innen egen etat og tilhørende prosesser, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Revisjonen er et av styringsverktøyene til Mattilsynets administrerende direktør. Hensikten er å skape grunnlag for forbedring og sikre at interne og eksterne krav oppfylles.

Etterlevelse av forvaltningsloven

Mattilsynet gjennomførte i 2009 etatsrevisjon med myndighetsutøvelse og rettssikkerhet som tema. Hensikten med revisjonen var å kontrollere om saksbehandlingen i Mattilsynet er i samsvar med kravene i forvaltningsloven, og å finne eventuelle forbedringspunkter.

Revisjonen ble avgrenset til i hovedsak å omfatte reglene i forvaltningsloven kapittel V, ”Om vedtaket”.

Revisjonen viste at alle tre nivå i Mattilsynet har høyt kvalifiserte medarbeidere innenfor de fagområdene Mattilsynet fører tilsyn med. Tilsynspersonell i Mattilsynet har god, men noe varierende kunnskap om forvaltning og saksbehandling. Det har ikke vært gjennomført systematiske kompetansetiltak i forvaltningsrett og saksbehandling etter opprettelsen av Mattilsynet.

Det var god forvaltningsrettslig kvalitet i de fleste gjennomgåtte saksdokumenter. Det ble likevel avdekket noen feil og mangler i saksbehandlingen på alle tre nivå.

Anbefaler forbedringer

Revisjonsgruppen mener revisjonen har avdekket at Mattilsynets styringssystemer ikke på god nok måte gir kunnskap om, eller oversikt over, eller sikrer systematisk støtte og styring når det gjelder den forvaltningsmessige kvaliteten på saksbehandlingen i etaten.

Det gis i rapporten anbefalinger med forslag til tiltak for å ivareta dette gjennom kompetanseutvikling og bruk av styringsverktøy.

– Rapporten bekrefter mitt inntrykk av at forvaltningskompetansen i etaten jevnt over er god, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Joakim Lystad.

– Revisjonen har funnet enkelte svakheter. Tiltak for å rette opp disse er tatt med i arbeidsplanene for 2010, sier Lystad.