Ber om økt torskekvote

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag vedtok i telefonmøte 23. mars å be om økt torskekvote.

I den anledning ber arbeidsutvalget om at Norges Fiskarlag følger opp vedtaket.

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at det fortsatt gjenstår et betydelig kvantum torsk å fiske for kystflåten. Dette gjelder alle gruppene innenfor Finnmarksmodellen samt i åpen gruppe. Norges Råfisklag har også fremskaffet en oversikt som viser at antall fartøy som på det nærmeste er ferdig med sine torskekvoter, utgjør et betydelig antall.

Arbeidsutvalget mener at det er behov for å øke kvotene til det enkelte fartøy i lukket gruppe under 11 meter med 20 prosent, for å sikre at gruppens kvote blir tatt opp innen utgangen av året.

Når det gjelder lukket gruppe 11 – 15 meter, er det etter Arbeidsutvalgets mening rom for en økning av det enkelte fartøy sine kvoter med 15 prosent.

Også i de 2 største gruppene i Finnmarksmodellen, ser det ifølge arbeidsutvalget ut for at det er rom for økning om enn i en mer beskjeden grad. Her mener Arbeidsutvalget at økningen bør være 10 prosent.

Åpen gruppe bør få en økning på samme nivå som lukket gruppe under 11 meter, det vil si 20 prosent, mener arbeidsutvalget.

Alle tillegg bør gis som en maksimalkvote, mener arbeidsutvalget, som i denne sammenheng minner om at det er foretatt betydelige avsetninger av torsk til ulike formål, slik at det ligger en stor grad av romslighet innenfor reguleringen av torskefisket.

Arbeidsutvalget ber Norges Fiskarlag sørge for en snarlig oppfølging av saken. Dette for at Fiskeridirektoratet skal rekke å fatte en beslutning, som gjør at økningen i kvote kan gjøres gjeldende fra rett etter påske, mens det enda står torsk på kysten.

Les også: Regulering av fisket etter torsk, sei og hyse 18.12.2009