Vil ha gjennomgang av NOx-regelverket

Fiskebåtredernes Forbund slår i et brev til Finansdepartementet fast at miljøavtalen om reduksjon av NOx-utslippene har vært en suksess.

Samtidig mener Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) at reglene for virkeområdet for NOx-avgiften fortsatt er kompliserte, uklare og konkurransevridende.

Da avgiften ble innført, var det særlig to forhold som ble viet oppmerksomhet, og det var retten til avgiftsfritak ved inngåelse av en miljøavtale om NOx-reduserende tiltak, samt regelverket for det saklige og stedlige virkeområdet for NOx-avgiften, opplyser forbundet på sine nettsider.

– Suksess

Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at miljøavtalen om reduksjon av NOx-utslippene, som ble virksom fra 1. januar 2008, har vært en suksess. Næringslivets organisasjoner som er med i avtalen har tatt initiativ overfor Miljøverndepartementet for å forhandle om en forlenging av avtalen utover 2010, og forbundet forutsetter at Finansdepartementet vil medvirke positivt til en slik forlenging.

– Komplisert, uklart og konkurransevridende

Når det gjelder regelverket for det saklige og stedlige virkeområdet for NOx-avgiften er det kommet en del avklaringer, men Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at reglene fortsatt er kompliserte, uklare og konkurransevridende, spesielt når det gjelder for skip.

Ønsker klart regelverk

Fiskebåtredernes Forbund mener at det bør være en målsetting at avgiftsplikten i størst mulig grad treffer utslipp som belaster norske utslipp i henhold til Gøteborgprotokollen.

Forbundet er også opptatt av at regelverket er mest mulig klart, og ikke konkurransevridende, verken mellom ulike norske fartøygrupper, eller i forhold til utenlandske skip.

– "Gratispassasjerer" ikke ønskelig

Fiskebåtredernes Forbund understreke samtidig at det ikke er i næringslivets interesse å unnta aktivitet som belaster norske utslipp fra avgiftsplikten.

Næringslivet er kollektivt ansvarlige for å redusere utslippene av NOx, og for mange ”gratispassasjerer” gjør det vanskeligere å oppfylle intensjonen og målene i miljøavtalen, mener forbundet. Forbundet vil likevel ikke unnlate å nevne at det kan være ulike syn på regelverket blant organisasjonene som er med i miljøavtalen.

Vil ha arbeidsgruppe

Fiskebåtredernes Forbund mener det er uheldig om de enkelte organisasjonene spiller inn ulike og motstridende syn rundt regelverket for det saklige og stedlige virkeområdet for NOx-avgiften.

Forbundet anmoder derfor Finansdepartementet om å ta initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe med mandat å gå gjennom regelverket for avgiftsplikten for skip, og legger til grunn at de enkelte fartøygruppene blir representert i arbeidsgruppen.

Les også: Reduserte NOX-utslipp fra sjøfart 16.02.2010

Les også: Vil påskynde overgangen til klimavennlig kjøling 09.02.2010