Vurderer smittestoff hos sjøpattedyr

Vitenskapskomiteen for mattrygghet sin faggruppe for hygiene og smittestoffer, har besluttet å selvinitiere en risikovurdering av humanpatogen i sjøpattedyr.

Til sjøpattedyrene regnes gjerne hval, sel, isbjørn og i noen sammenhenger havoter.

Problemstillingene i denne risikovurderingen begrenser seg til hval og sel, og det legges spesiell vekt på de artene som det foregår kommersiell fangst eller jakt på, og som dermed konsumeres av mennesker, melder Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Humanpatogen

humanpatogen vil si smittestoffer som kan forårsake sykdom hos mennesker. I denne risikovurderingen dreier det seg om bakterier, virus og parasitter som kan forekomme i kjøtt eller produkter fra sjøpattedyr og som kan forårsake sykdom hos mennesker.

Risikovurderingen vil ta for seg følgende spørsmål:

  • På bakgrunn av eksiterende viten - hvilke potensielle humanpatogene parasitter, bakterier og virus forekommer hos hval og sel i Norge?
  • Hvilke humanpatogen forekommer i sel- og hvalkjøtt i Norge, og hvilke bør en ha et spesielt fokus på?
  • Hvilke forhold under sel- og hvalfangst kan ha innvirkning på kontaminering av kjøtt, overlevelse av sykdomsfremkallende bakterier, parasitter og virus og smitte til mennesker?
  • Hvilke tiltak kan eventuelt bidra til å redusere overføring av patogen fra sjøpattedyr til mennesker?

Behandling i VKM

Det er nedsatt en egen ad hoc-gruppe som skal utarbeide grunnlaget for vurderingen. Gruppen har følgende medlemmer: Morten Tryland (leder), Truls Nesbakken, Bjørn-Tore Lunestad, Lucy Robertson, Arne Levsen og Eystein Skjerve.

Når rapporten fra ad hoc-gruppen foreligger, vil den bli behandlet i VKMs Faggruppe for hygiene og smittestoffer, som vil stå faglig ansvarlig for vurderingen.

Risikovurderingen ventes avsluttet i løpet av 2010.

Sjøpattedyrforskriften

Ved ikrafttreden av Matlovpakken den 1. mars 2010, ble også forskrift om hygiene og kontroll ved produksjon og omsetning av kjøtt fra sjøpattedyr (sjøpattedyrforskriften) endret.

Les også: Matlovpakken trer i kraft 1. mars 05.02.2010