Oppretter regionalt samarbeid

EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA, vil i samarbeid med Kystverket etablere et samarbeid om utveksling av fartøysinformasjon for Nord-Atlanteren og Barentshavet.

Et informasjonssamarbeid mellom kyststater i regionen, vil gi bedre forutsigbarhet i trafikkovervåkingen og bidra til økt maritim sikkerhet og vern av miljøet, melder Kystverket.

STIRES-konseptet

Det regionale samarbeidet i Nord-Atlanteren og Barentshavet er basert på det europeiske STIRES-konseptet (SafeSeaNet Traffic Information Relay and Exchange System) som er etablert av EMSA. STIRES-konseptet legger opp til etablering av fem definerte regionale områder for utveksling av maritim informasjon. Regionale samarbeid er allerede etablert for områdene Nordsjøen, Østersjøen og Middelhavet, og EMSA jobber med å etablere tilsvarende regionalt samarbeid i Svartehavet.

– Etableringen av en nordatlantisk overvåkingsregion har sterk støtte fra EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA, og den vil spille en viktig rolle i den helhetlige strategiske tenkningen som EU gjør seg i forhold til nordområdene, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik i Kystverket.

Skal utveksle data fra AIS

Kystverket sikter på å utveksle data fra det automatiske identifikasjonssystemet AIS med Storbritannia, Irland, Danmark, Island, Færøyene, og Grønland. EMSA og Kystverket er også i dialog med Canada om å delta i samarbeidet. Informasjonen fra regionen vil bli utvekslet med EMSA i Lisboa. AIS er et system som automatisk sender informasjon om skipets posisjon, kurs, fart, identitet og destinasjon til nasjonale myndigheter. I Norge driftes det nasjonale AIS-nettverket av Kystverket.

Koordineringen av det regionale samarbeidet vil bli utført av Senter for los og VTS, som er Kystverkets kompetansesenter for utvikling av systemer for sivil maritim trafikkovervåking.

– Kystverket vil nå etablere et såkalt North Atlantic Information Management Centre som skal samle, koordinere og distribuere informasjon om skipstrafikk. Vi er godt i gang med planleggingen i samarbeid med EMSA og landene som kan bli tilknyttet den nye overvåkingsregionen, sier avdelingssjef Jon Leon Ervik ved Senter for los og VTS i Kystverket Vest.

– Økt sjøsikkerhet

Styrking av regionale samarbeid for utveksling av maritim informasjon basert på STIRES-konseptet vil kunne gi økt sjøsikkerhet ved hjelp av tidlig varsling, bidra til økt effektivitet i forbindelse med søk- og redningsoperasjoner (SAR) og granskning av ulykker til sjøs.

For å nyttiggjøre informasjonen tar Senter for los og VTS sikte på å opprette simulatortrening for opplæring av maritime trafikkledere i Norge.