Vil ha frigitt kvoteavsetninger

Norges Fiskarlag krever at Fiskeri-og kystdepartementet frigir betydelig kvanta fra avsetningen på 10.000 tonn torsk.

Arbeidsutvalget i norges Fiskarlag vil ha tilleggskvoter til den yrkesaktive flåten etter gjeldende kvotefordelingsnøkler, melder Norges Fiskarlag.

Fiskarlaget viser videre til at det i år også står et ufordelt kvantum torsk på 4.500 tonn fra tredjelandskvoten som ikke er benyttet i kvoteavtalen med EU.

– Også dette kvantumet må tas med og frigis til den yrkesaktive fiskeflåten, krever Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag.

I vedtaket retter Norges Fiskarlag kritikk mot Fiskeri- og kystdepartementet for å ha avsatt 10.000 tonn til et såkalt rekreasjonsfiske. Fiskarlaget mener avsetningen er et brudd på tidligere års langvarige praksis, for at den tilgjengelige kvoten i hovedsak fordeles på den yrkesaktive fiskeflåten.

Etter det Fiskarlaget har fått forståelse for, inkluderer avsetningen også 3.000 tonn som er tiltenkt sjøsamiske formål.

Ifølge NRK Troms og Finnmark blir ikke ekstrakvoten på 3.000 tonn til kystfiskerne i Nord-Troms og Finnmark utdelt før konsultasjonene med Sametinget er avsluttet. Disse konsultasjonene kan ta lang tid, og Fiskarlaget Nord frykter dermed at denne ekstrakvoten er tapt for i år, skriver NRK.