– NOx-avtalen må videreføres

Norges Fiskarlag ber i et brev til de berørte departementene, om at miljøavtalen om NOx blir videreført etter 2010.

– Norges Fiskarlag konstaterer at avtalen er en stor suksess og et eksempel på at store miljøutfordringer kan løses gjennom et samarbeid mellom næringslivet og myndighetene, heter det blant annet i brevet fra Fiskarlaget.

– Ved utløpet av 1. kvartal 2009 hadde over 500 virksomheter sluttet seg til miljøavtalen. Dette er om lag 85 prosent av antall registrerte avgiftspliktige. De siste tilgjengelige tallene viser at Næringslivets NOx-fond har gitt tilsagn om støtte til 391 søknader som vil gi en samlet utslippsreduksjon på hele 26800 tonn NOx innen utgangen av 2011. Til sammenligning innebærer miljøavtalen en forpliktelse til gjennomføring av tiltak som gir en utslippsreduksjon på 17.000 tonn i samme periode, opplyser Fiskarlaget.

– Utslippene reduseres mer enn forventet

Miljøavtalen kom i stand som følge av at næringslivet i Norge så at NOx-avgiften ville være en stor, uheldig og urimelig belastning for norske virksomheter, og at det måtte finnes et rimeligere og mer effektivt system for å oppfylle Norges forpliktelser i forhold til reduserte utslipp av NOx.

– Gjennom et godt organisatorisk og politisk arbeid, ble avtalen en realitet og resultatet er meget positivt, utslippene reduseres langt mer enn forventet, næringene har fått økt fokus på NOx spesielt og miljøtiltak generelt, samtidig som en har fått en langt mindre negativ påvirkning av næringslivets lønnsomhet og konkurranseevne, uttaler Fiskarlaget.

Norges Fiskarlag understreker i brevet at argumentene som lå til grunn for inngåelsen av miljøavtalen, fortsatt er gyldige, og at et bortfall av avtalen vil få alvorlige følger for fiskeflåten i Norge.

– Det, sammen med de meget positive erfaringene, må etter Fiskarlagets vurdering føre til at avtalen blir videreført etter 2010, uttaler Fiskarlaget.

Fiskebåt vil ha gjennomgang av regelverket

Tidligere har også Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) i et brev til Finansdepartementet, slått fast at miljøavtalen om reduksjon av NOx-utslippene har vært en suksess.

Fiskebåt mener imidlertid at reglene for virkeområdet for NOx-avgiften, fortsatt er kompliserte, uklare og konkurransevridende. Fiskebåt ønsker derfor at Finansdepartementet tar initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe med mandat å gå gjennom regelverket for avgiftsplikten for skip.

Les også: Vil ha gjennomgang av NOx-regelverket 24.03.2010