– Lofoten og Vesterålen må utredes

KonKraft, hvor blant annet LO og Norsk Industri er deltakere, ønsker konsekvensutreding av petroleumsaktivitet i Lofoten og Vesterålen.

Skal vi kunne ta en beslutning som ivaretar både hensynet til samfunnet som helhet, miljøet og de ulike næringsinteresser, må havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen konsekvensutredes før beslutning om olje- og gassvirksomhet tas, mener KonKraft

KonKraft er et samarbeidsforum for LO, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Oljeindustriens Landsforening.

Les også: Samlet miljøbevegelse ut mot LO 13.04.2010

– Må bygge på kunnskap

– Så viktige beslutninger må bygge på kunnskap. Det sikres gjennom konsekvensutredninger, slik petroleumsloven krever, mener KonKraft.

– Konsekvensutredninger vil sikre at alle viktige avveininger blir gjort, og at lokalbefolkningen og andre berørte parter blir hørt, uttaler KonKraft.

Organisasjonene ønsker med den omforente uttalelsen gjennom samarbeidsforumet KonKraft, blant annet å rette oppmerksomheten mot lav aktivitet i utsatte deler av leverandørindustrien, noe som vil medføre at arbeidsplasser vil forsvinne i flere lokalsamfunn.

– Petroleumsnæringen har stor betydning for Norge, både i form av inntekter og arbeidsplasser. Inntektene og måten oljeformuen har vært forvaltet på, har blant annet gjort oss i bedre stand til å møte utfordringene fra den internasjonale finanskrisen enn mange andre land. Vi må fortsette å forvalte olje- og gassressursene til det beste for samfunnet, mener organisasjonene.

Petroleumsnæringen og leverandørindustrien er og vil være en bærebjelke i det norske samfunn i mange tiår fremover, og gir verdifull kompetanse til oppbygging av en fornybar sektor i Norge, uttaler KonKraft.

Les også: Nordland VII utredet allerede i 1994 08.02.2010

Les også: Syv av ti vil ha konsekvensutredning 14.01.2010

Om KonKraft

KonKraft står for Konkurransekraft på norsk kontinentalsokkel. KonKraft er en samarbeidsarena for OLF, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO, med fokus på olje- og gasspørsmål. KonKraft ble opprettet i 2000, og samarbeidspartene har i dag besluttet å videreføre fellesskapet.

KonKrafts mandat er som følger:

  • Forbedre norsk sokkels konkurranseevne for å sikre at sokkelen fortsatt er et attraktivt investeringsområde.
  • Forbedre og styrke norsk leverandørindustriskonkurranseevne på norsk sokkel og internasjonalt.