Innfører nytt inspeksjonsregime

Sjøfartsdirektoratets havnestatskontroll vil fra 1. januar 2011 inngå i meldingssystemet SafeSeaNet som en del av skipsfartens rapportering.

Innføringen av nye rapporteringsrutiner har sammenheng med at det nåværende regimet for havnestatskontroll 1. januar 2011 vil erstattes med et nytt inspeksjonsregime, NIR, melder Kystverket.

Havnestatskontroll er en internasjonal forpliktelse om å kontrollere en forhåndsbestemt andel av utenlandske skip som anløper norske havner. På tilsvarende måte blir norske skip gjenstand for havnestatskontroll i utenlandske havner.

Det nye inspeksjonsregimet NIR vil føre til færre inspeksjoner for fartøy som er klassifisert som lav-risiko skip, mens fartøy klassifisert som høy-risiko skip vil gjennomgå hyppigere og mer omfattende inspeksjoner. Rangering av fartøy som lav- eller høy-risiko skip avhenger blant annet av type, alder, flagg, og klasseselskap.

Fartøy som fra 1. januar unnlater å benytte SafeSeaNet til å innrapportere opplysninger i tråd med det nye inspeksjonsregimet, vil kunne bøtelegges.

Overgangen til nytt inspeksjonsregime vil gjelde de 27 landene som er tilknyttet den internasjonale samarbeidsavtalen om havnestatskontroll (Paris MoU).

Les også: Oppretter regionalt samarbeid 11.04.2010

Skal videreutvikle SafeSeaNet

Kystverket vil i løpet av 2010 jobbe med videreutviklingen av meldingssystemet SafeSeaNet, slik at skipsfarten fra 1. januar kan påbegynne elektronisk rapportering i portalen i tråd med nye bestemmelser, opplyser Kysverket.

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket samarbeider for at informasjon om nytt inspeksjonsregime og nye rapporteringsrutiner innenfor SafeSeaNet vil nå alle berørte aktører før de nye bestemmelsene trår i kraft.

Fra nyåret vil informasjon som registreres i det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet, automatisk videresendes til den nye databasen for havnestatskontroll, THETIS. THETIS vil erstatte SIRENAC, som i dag benyttes til registrering av informasjon tilknyttet havnestatskontroll innenfor Paris MoU-samarbeidet.

NIR er et hovedelement i det reviderte direktivet 2009/16/EC om havnestatskontroll, som er en del av den tredje sjøsikkerhetspakken som nylig ble vedtatt av EU, opplyser Kystverket.

Les mer på hjemmesiden til: Paris MOU

Relaterte artikler: