– Vellykket forvaltning av Barentshavet

Det er grunn til å glede seg over resultatene som kommer frem i rapporten som oppsummerer status for de viktigste fiskerimessige utfordringer i våre nordlige havområder.

Det sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding.

Fiskebestandene i Barentshavet er preget av god produktivitet og høye bestandsnivåer, går det fram av en rapport om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten som ble fremlagt i dag.

Les også: – Forvaltningen av havet må være føre-var 15.04.2010
Les også: Grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen 15.04.2010

– Rapporten viser at selv om fiskeriene har en betydelig innvirkning på økosystemet, er denne påvirkningen mindre enn konsekvensene av naturlige endringer i fysiske forhold og prosesser i økosystemet. Det slås fast at fiskeriene i all hovedsak er godt forvaltet, og at det i større grad er forholdene i økosystemet som påvirker fiskeriene, enn det motsatte, sier hun.

Les også: Mer og mindre fangst med seismikk 02.03.2010

Redusert fiskeriaktivitet

Aktivitetsdata basert på satellittsporing viser at bunntrålaktiviteten (totalt antall timer for norske bunntrålere over 24 meter i antatt fiskeriaktivitet (1-5 knop)) er redusert med 40 % i området fra 2005 til 2009.

Det forventes en ytterligere reduksjon, både når det gjelder bunntrål og annen fiskeriaktivitet frem mot 2025.

Reduksjonen i aktivitet betyr en betydelig nedgang i fysisk påvirkning på bunnsamfunn (svamp- og sjøfjærsamfunn i tillegg til korallrev) siden 2005.

Fiskeriforvaltningen har hatt et økende fokus på bunnsamfunn de siste årene, og konkrete forvaltningstiltak er iverksatt, blant annet gjennom vern av kjente korallområder. Det forventes at ytterligere forvaltningstiltak vil bli iverksatt de kommende år.

Kongekrabbe

Rapporten slår fast at det har skjedd en reduksjon i kongekrabbebestanden både utenfor og innenfor kvoteregulert område. Nyere undersøkelser i Varangerfjorden har videre vist at kongekrabben bidrar til betydelige endringer i bunndyrsamfunnene på bløtbunn.

IUU-fisket kraftig redusert

Over 20 års vedvarende innsats for å styrke bærekraftig forvaltning har ført til større bestander av store kommersielle arter.

For torsk er IUU-fiske kraftig redusert siden 2005, og beskatningsmønsteret og forvaltningen fremstår i 2009 som vellykket.

Det vises også til at det har vært åpnet for loddefiske både i 2009 og 2010.

Blåkveita har vært gjenstand for felles forvaltning mellom Norge og Russland siden 2010. Gytebestanden har vært lav i en rekke år, men svakt voksende de siste 10 årene.

For vanlig uer og snabeluer er det dokumentert redusert reproduksjonsevne, men det er flere tegn på bedre rekruttering for snabeluer. Disse fiskeriene er i hovedsak regulert gjennom fredningstid, bifangstregler og redskapsregler.