– Hele havområdet må vernes

– Aldri har det miljøfaglige grunnlaget mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja vært tydeligere.

Det uttaler WWF, som mener man nå er nærmere et varig vern i Lofoten og Vesterålen.

Den faglige rapporten som ble lagt fram torsdag 15. april viser at selv relativt små utslipp kan ha store konsekvenser i de sårbare områdene.

– Det som har kommet fram i rapporten som ble lagt fram, viser at det er påvist store naturverdier og stor variasjon i naturtypene. Naturverdiene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er bekreftet som sårbare.

Det sier generalsekretær Rasmus Hansson i naturvernorganisasjonen WWF-Norge.

Les også: Grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen 15.04.2010

– Det er også påvist at selv små ulykker kan ha betydelige konsekvenser i de sårbare havområdene, sier Hansson, og legger til at rapporten tydeliggjør hvor viktig det er å tenke helhetlig og at føre-var-prinsippet må ligge til grunn for forvaltningen.

Samtidig som rapporten fra Faglig Forum har dokumentert de store naturverdiene i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, legges det fredag 16. april fram en rapport fra Oljedirektoratet som viser en halvering av oljeforkomstene i forhold til det som tidligere har vært antatt.

Alle de miljøfaglige instansene i Norge har sagt nei til oljeleting i de sårbare områdene utenfor Nordland og Troms, konstaterer Hansson.

– Dette må politikerne forholde seg til. Lofoten og Vesterålen er blant verdens mest verdifulle og sårbare områder, sier Hansson.

– Dersom Regjeringen åpner for oljeboring her, er ingenting hellig, og det vil kunne legitimere oljeleting i alle andre verdifulle og sårbare områder - langs Mørekysten, i Arktis og Antarktis, sier Hansson.

– Enda mer verdifulle

WWF-Norge er glad for at Faglig Forum understreker at naturverdiene i Lofoten- Barentshavet er enda mer verdifulle enn tidligere antatt.

– Det er bra å se at forvaltningsplanprosessen har virket. Nå vet vi mer enn vi har gjort tidligere om de sårbare og verdifulle naturområdene. Hver runde med nye utredninger har vist at det blir faglig mer og mer absurd å åpne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. De miljøfaglige instansene har vist dette lenge, nå er spørsmålet hvor lenge det er nødvendig å bevise det om og om igjen, sier Hansson.

Petroleumsforekomster

Fredag offentliggjøres Oljedirektoratets rapport over petroleumsforekomstene i området. Det er ventet at dette tallet er langt lavere enn tidligere antatt.

– Oljeindustrien kan ikke garantere en eneste lokal arbeidsplass. I Lofoten, Vesterålen og Senja kan rent hav gi flere arbeidsplasser enn et par tiår med oljevirksomhet, sier Hansson som mener norsk industri har potensial til å bli verdensledende på grønne, fornybare arbeidsplasser.

– En oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen kan forsinke denne prosessen og gjøre at vi mister et mulig konkurransefortrinn. Oljen vil også være verdt noe i fremtiden, og det er ingen generasjon som har vært lei seg for at det lå igjen verdier fra foreldre og besteforeldre, forteller Hansson.

Les også: Samlet miljøbevegelse ut mot LO 13.04.2010

Les også: – Lofoten og Vesterålen må utredes 13.04.2010

– Hele havområdet må vernes

NRK meldte i torsdag at debatten etter offentliggjøring av rapporten fra Faglig Forum vil handle om geografi, sårbarhet og åpning av mindre deler av de fire leteområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Å åpne enkelte, mindre områder er ingen løsning for et så sårbart område og som har avgjørende betydning for flere av verdens største fiskeb,estander, sier Hansson.

– Dersom det åpnes for oljeutvinning i et av feltene, vil det ha betydning for langt mer enn havbunnen som Havforskningsinstituttet har kartlagt. Å åpne deler av et sårbart område strider mot en helhetlig økosystembasert forvaltning, mener Hansson.

– Å verne store nok havområder er viktig fordi forurensing spres med havstrømmer og vind, og fordi fiskebestander og sjøfugl beveger seg over store havområder og ikke forholder seg til grensene for petroleumsaktiviteten, sier Hansson i WWF-Norge. I tillegg kommer de uante konsekvensene av klimaendringer og havforsuring som vil kunne få betydelige konsekvenser for området, mener Hansson.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim understreket på pressekonferansen torsdag, at rapporten nå skal legge grunnlag for en kunnskapsbasert debatt om forvaltningen av de sårbare havområdene.

– Regjeringen vil legge til rette for varig bruk av Lofoten og Vesterålen, og varig bruk er reiseliv, det er å ta vare på fiskeri og sjøfuglbestander, og alle naturtypene som er i dette området, sa Solheim under pressekonferansen.

I rapporten kom det fram at tilstanden for sjøfugl i området var alarmerende, og at den største usikkerheten var knyttet til konsekvensene av klimaendringene. Samtidig slo rapporten fast at oljevernberedskapen i området på ingen måte var god nok, oppsummerer Hansson.

– For å få til det Solheim sier at Regjerningen skal legge til rette for, må hele området vernes for oljeutvinning. Usikkerheten knyttet til konsekvensene av klimaendringene er et ytterligere argument for vern, fordi temperaturendringer gjør at sjøfugl og fisk vil måtte flytte seg over store områder, sier Hansson.