Indikatorer for miljøtilstanden i Barentshavet

God forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten forutsetter at vi har kunnskap om økosystemenes tilstand og utvikling.

Dette oppnår vi gjennom systematisk miljøovervåking, fastslår Miljøstatus i Norge.

Indikatorer for miljøtilstanden

Siden vi ikke kan overvåke alt, er det valgt ut et sett indikatorer, for å kunne si noe om miljøtilstanden i havområdet.

Basert på utviklingen i indikatorene, kan det settes i verk tiltak for å redusere miljøpåvirkningen.

Indikatorene bidrar også til å dokumentere kvaliteten på norsk sjømat, påpeker Miljøstatus i Norge.

Les mer
Hos Miljøstatus i Norge finner du beskrivelser av indikatorer som havklima, planteplankton, fiskebestander, sjøfugl og sjøpattedyr med videre.