Ny rapport om økosystemtjenester

Klima- og forurensningsdirektoratet har lagt frem en ny rapport om økosystemtjenester i norske havområder.

På oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har Sweco laget en rapport som skal brukes i det videre arbeidet med miljøverdivurderinger knyttet til den økonomiske betydningen av havets økosystemtjenester, samt kostnadene knyttet til tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemer.

I rapporten har det blitt lagt vekt på å beskrive metoder som kan brukes i det videre arbeidet med miljøverdivurderinger. Det har ikke vært en målsetning å gi et svar på hva den totale verdien av de ulike økosystemtjenestene er, opplyser Klif i en pressemelding.

Dokumentasjon av den samfunnsøkonomiske verdien av å opprettholde økosystemtjenestene, vil være nyttig i avveininger mot andre økonomiske brukerinteresser.

Slik dokumentasjon kan brukes både for å illustrere samfunnsøkonomisk tap ved skader på økosystemfunksjoner og for å illustrere størrelsesordenen av de grunnleggende økosystemtjenester som ligger til grunn for dagens bruk av ressurser.

Norge rår over store kyst- og havområder. Vi har tradisjonelt lagt betydelig vekt på forvaltningen av naturressurser, og spesielt de økonomisk viktige ressursene som fisk og petroleum, men det finnes mange andre sider ved havet som har betydning for vår velferd og verdiskaping – vi kaller det havets økosystemtjenester.