– Forbudt å omsette blåkveite med dioksin

Det er ikke tillatt å omsette partier av fisk som overskrider grenseverdiene, presiserer fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES) har gjennomført en undersøkelse av fremmedstoffer i blåkveite.

Les også: For mye dioksin i blåkveite 16.04.2010

Reguleringen kan bli endret

Undersøkelsen viser at konsentrasjonene generelt sett ligger under EUs fastsatte grenseverdier.

Imidlertid viser prøver i områdene nordvest for Trænabanken og ved eggakanten utenfor Lofoten, at de skiller seg ut ved at et for stort antall fisk overskrider grenseverdien for dioksin og dioksinlignende PCB.

Det kan få betydning for reguleringen av blåkveitefisket.

Fiskeri- og kystdepartementet vil følge opp Mattilsynets anmodning ved å be Fiskeridirektoratet utarbeide et forslag til hvordan vi gjennom reguleringen av blåkveitefisket kan minimere fangstene fra disse områdene.

Inngår i basisundersøkelse

Undersøkelsen av blåkveite er et ledd i en større basisundersøkelse av fremmedstoffer i flere kommersielle fiskearter som NIFES arbeider med.

– Vi vil følge situasjonen nøye og ta nye prøver for å se hvordan forholdene utvikler seg, sier fiskeri- og kystministeren i en pressemelding.

Forbrukerne eksponeres for fremmedstoffer gjennom en rekke ulike matvarer. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert helserisikoen ved fremmedstoffer opp mot helsegevinsten av å spise sjømat. VKM sin generelle anbefaling er å spise mer fisk.

Les også: Analyse av miljøgifter i fisk og fiskevarer 16.09.2009