Behov for å redusere utslippene offshore

Petroleumsvirksomheten har oppnådd store miljøforbedringer som følge av målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø.

Men den har ikke nådd målet for reduksjon av miljøfarlige stoffer fra produsert vann.

Det bør derfor bli strengere krav på utvalgte offshoreinstallasjoner slik at utslippene reduseres ytterligere, mener Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

– Utslippene av tilsatte miljøfarlige kjemikalier fra norsk sokkel er redusert med over 99 prosent de ti siste årene. Men utslippsreduksjonen av olje og miljøfarlige stoffer som følger produsert vann, er vesentlig lavere enn målet. Det må derfor vurderes flere tiltak for å redusere utslippene av miljøgifter og andre miljøfarlige stoffer med produsert vann, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif i en pressemelding.

Hindre utslipp av produsert vann

De største utslippene fra olje- og gassproduksjonen offshore er nå knyttet til produsert vann, som følger med olje og gass fra undergrunnen. Produsert vann inneholder lave konsentrasjoner av miljøfarlige og radioaktive stoffer.

Det er så langt ikke påvist direkte negative miljøeffekter av disse utslippene på sårbare ressurser, men videre forskning vil gi mer kunnskap om mulige langtidseffekter.

– Dersom petroleumsvirksomheten ikke greier å redusere utslippene fra produsert vann ytterligere, eller vi får ny kunnskap om miljøeffektene, må kravene strammes inn, sier Signe Nåmdal i Klima- og forurensningsdirektoratet.

– Injeksjon kan gi mer klimagasser

Den miljømessig beste løsningen for å redusere utslippene av miljøfarlige stoffer er å unngå eller redusere utslippene av produsert vann. Injeksjon er her den mest aktuelle teknologien.

På mange olje- og gassfelt vil dette imidlertid gi betydelige økte utslipp av klimagasser. Årsaken er at injeksjon for deponering krever mye energi. For gamle felt er dette også dyrt og teknisk vanskelig.

– Nye virkemidler for utslipp av produsert vann til sjø fra petroleumssektoren må ses i et helhetlig perspektiv. Både utslipp til luft, avfall, sikkerhet og kostnader må vurderes opp mot miljøgevinsten for det marine miljøet, sier Signe Nåmdal.