Nye minimumskrav for ISPS-havner

Det er innført endringer i minimumskravene til hyppighet for gjennomsøking og kontroll av personer, kjøretøy, gods og skipsforsyninger ved norske ISPS-havneterminaler.

I henhold til havnesikringsforskriftens § 25, første ledd, kan alle personer, kjøretøy gods og skipsforsyninger som skal inn på sikret område bli gjenstand for gjennomsøking og kontroll. I henhold til samme paragraf skal Kystverkets hovedkontor fastsette minimumskrav til hyppighet av slik gjennomsøking for de ulike sikringsnivåer, melder Kystverket.

Minimumskrav til sikringstiltak ved norske ISPS-havneterminaler har hittil fremgått av ”Kystdirektoratets minimumskrav til sikringstiltak ved norske ISPS-havneterminaler” av 19. april 2005, punkt 4.

På sikringsnivå 1 var minimumskravet til slik hyppighet satt til frem prosent, og frekvensen av slik kontroll skulle kunne dokumenteres over tid. På sikringsnivå 2 og 3 var denne frekvensen satt til henholdsvis 20 og 100 prosent.

Går bort fra prosentkravet

Kystverket har erfart at dette spesifikke prosentkravet er vanskelig å gjennomføre i praksis og på generelt grunnlag, blant annet fordi det er store variasjoner mellom de ulike havneterminalenes operasjonsmønster og trafikkstruktur. Kystverket har derfor besluttet å endre på dette minimumskravet.

Kystverket har fastsatt følgende nye minimumskrav til gjennomsøking på de ulike sikringsnivåer:

– Alle personer, kjøretøy, gods og skipsforsyninger som skal inn på havneterminalen eller havnen kan være gjenstand for gjennomsøking. Antall utførte gjennomsøkinger skal loggføres.

På sikringsnivå 1, 2 og 3 skal det gjennomføres stikkprøvekontroller av de nevnte objekter. Hyppigheten av slike stikkprøvekontroller skal være tilpasset det til en hver tid gjeldende trusselbilde og terminalens operasjon.

På sikringsnivå 1, 2 og 3 skal gjennomsøking alltid gjennomføres dersom det er grunn til å tro at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger eller andre forsettlige ulovlige handlinger som kan skade havnen, havneterminalen eller fartøy som anløper denne. I sistnevnte tilfeller vil forhåndsklarerte personer, kjøretøy, gods og skipsforsyninger også kunne være gjenstand for gjennomsøking på alle sikringsnivå.

Den nye bestemmelsen inneholder fortsatt et krav om at det skal gjennomføres stikkprøvekontroller, men kravet til prosentandel er fjernet.

Dette betyr at terminalen selv må vurdere frekvensen, opplyser Kystverket.

Endringene er satt i kraft med virkning fra 9. april 2010. Fra samme tidspunkt oppheves Kystverkets notat av 19. april 2005 "Kystdirektoratets minimumskrav til sikringstiltak ved norske ISPS-havneterminaler”.

Relaterte artikler
Holdt dialogmøte om havnesikring 30.01.2010
Nytt meldingsregime for skipsanløp 11.01.2010
Sammenligner havnesikring med naboland 19.12.2009