Stopp i maksimalkvotefisket på torsk

Fiskeridirektoratet melder om stopp i maksimalkvotefisket på torsk nord for 62°N. Fisket fortsetter innenfor garantert kvantum.

Det har funnet sted et meget godt torskefiske de siste ukene, ikke minst for den minste kystflåten. Per uke 15 er det hittil registrert landet nesten 32.000 tonn torsk av en gruppekvote på 36.893 tonn for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter, opplyser Fiskeridirektoratet.

Dette gir en restkvote på under 5.000 tonn. Fartøyene i denne gruppen landet i løpet av uke 14 over 5.200 tonn, og minst 3.200 tonn i uke 15. Dette ligger langt over gjennomsnittet per uke i april de siste årene.

Per uke 15 er det registrert landet omlag 12.400 tonn av en gruppekvote på 16.323 tonn for fartøy i åpen gruppe. Dette gir en restkvote på under 4.000 tonn. I løpet av uke 14 landet denne gruppen ca. 2.800 tonn, og ca. 1.500 tonn i uke 15.

Fiskeridirektoratet viser her til direktoratets ukestatistikk som legges ut hver torsdag, der man kan følge utviklingen i fisket uke for uke de siste årene.

De minste fartøyene i kystgruppen er regulert med maksimalkvoter, hvorav en viss andel av kvotene er garanterte. Når en ser hen til forventede landinger i det pågående fisket, og tar hensyn til et fortsatt fiske innenfor garanterte kvoter, vurderer Fiskeridirektoratet det slik at det er nødvendig å stoppe fiske utover de garanterte kvotene.

Dette gjør Fiskeridirektoratet for å unngå et overfiske av gruppekvotene for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter, og for fartøy i åpen gruppe.

Fiskeridirektoratet opplyser at fisket etter torsk nord for 62°N, kan fortsette innenfor følgende fartøykvoter for fartøy i lukket gruppe uavhengig av faktisk lengde:

Hjemmelslengde  Kvotefaktor 2010  Fartøykvote 
Under 7 meter 1,18 17,5
7 - 7,9 1,40 20,8
8 - 8,9 1,66 24,6
9 - 9,9 2,03 30,1
10 - 10,9 2,20 32,6


Les også:
Økte torskekvoter nord for 62 °N 08.04.2010

Fiskeridirektoratet minner om at noen fartøy med hjemmelslengde 11 meter eller større, har strukturkvoter med hjemmelslengde under 11 meter.

Stoppen i fisket på maksimalkvoten får også virkning for overreguleringen på strukturkvotetilleggene for disse fartøyene.

Fisket etter torsk nord for 62°N kan fortsette innenfor følgende fartøykvoter for fartøy i åpen gruppe:

Fartøylengde  Fartøykvoter 
Under 8 meter 12
8-9,99 m 19
10 m og over 18