Krever stansen i torskefisket utsatt

Både Norges Kystfiskarlag og Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer på at stoppmeldingen for fisket etter torsk nord for 62 °N er sendt ut med ca to døgns varsel.

Fiskerdirektoratet har sendt ut melding om stopp i fisket etter torsk nord for 62 °N for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og i åpen gruppe fra og med torsdag 22. april kl 24.00.

Stoppmeldingen er sendt ut med ca to døgns varsel. Det gis videre anledning til å fullføre fisket innenfor det enkelte fartøys garanterte kvantum.

Norges Kystfiskarlag sendte den 20. april en henvendelse til Fiskeridirektoratet, hvor det ble bedt om at en eventuell stoppmelding måtte gis med forsvarlig varsel, samt at berørte fartøy måtte sikres mulighet til å fullføre sine opprinelige kvoter. Henstillingen om varsling i god tid, ble ikke etterkommet av Fiskeridirektoratet.

– To døgns varsel anses ikke å ivareta hensynet til forsvarlighet spesielt sett i forhold til de mange fartøy som fisker med line og som vil trenge lengre tid på å avslutte fisket.

Det fastslår Norges Kystfiskarlag i et nytt brev til Fiskeridirektoratet i dag.

Les også: Stopp i maksimalkvotefisket på torsk 21.04.2010

Krever stansen utsatt

Kystfiskarlaget krever på denne bakgrunn at den varslede stoppen utsettes, og at fristen for å avslutte fisket forlenges til 1 uke fra stoppmeldingen.

Norges Kystfiskarlag ber videre om at det må legges til rette for at de fartøy som ikke har fisket sine opprinnelige maksimalkvoter, gis anledning til å fullføre disse. Fiskeridirektoratet bes i den forbindelse fremlegge oppdatert tallmateriale som viser kvoteutnyttelsen på fartøynivå i de berørte grupper.

– En tidlig stopp i fisket der fartøyene kun gis mulighet til å fiske innenfor et begrenset garantert kvantum, kombinert med en allerede betydelig inntektsreduksjon relatert til nedgangen i pris, vil ytterligere forsterke den vanskelige økonomiske situasjonen for flåten inneværende år, frykter Kystfiskarlaget.

– Underfiske i 2009

Norges Kystfiskarlag viser til at det var et betydelig underfiske i gruppen i 2009, som blant annet resulterte i overføring av kvantum fra kystflåten til havgående fartøy. I tillegg kommer avsetningen til turistfiske, samt ubenyttet kvantum tredjeland.

– Norges Kystfiskarlag mener det på denne bakgrunn må være mulig å legge til rette for en viss fleksibilitet og en tilbakeføring av kvantum til kystflåten som sikrer berørte fartøy mulighet til å fullføre årets torskefiske innenfor sine opprinnelige kvoter, skriver Kystfiskarlaget i brevet.

Norges Kystfiskarlag viser videre til at refordelingen av 7. april 2010, også omfattet strukturkvoter med hjemmelslengde under 11 meter som er innstrukturert på fartøy med hjemmelslengde over 11 meter.

Norges Kystfiskarlag ser det som sannsynlig at dette har bidratt til å øke fisketakten og fremskynde en stopp i fisket etter torsk for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter.

– Fiskeridirektoratet bes på denne bakgrunn avklare hvor stor andel av det oppfiskete kvantumet etter refordelingen 7. april som er fisket på strukturkvoter, skriver Kystfiskarlaget.

Ønsker kompensasjon

– Uavhengig av en stopp i fisket, vil flåten inneværende år være avhengig av å kompensere inntektstapet relatert til prisnedgangen gjennom fiske etter andre arter, heter det i brevet.

En tidlig stopp i fisket vil forsterke dette behovet for berørte grupper, samtidig som de grupper som er omfattet av torskestoppen ikke vil ha tilgjengelig bifangst til å gjennomføre et fiske etter andre arter.

– Det må derfor snarest legges til rette for at det kan fiskes etter andre arter med bifangst av torsk, krever Norges Kystfiskarlag i brevet.

Norges Kystfiskarlag viser i den forbindelse til at organisasjonen har anbefalt å fremskynde åpningen for bifangstfiske til 1. mai.

Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer

Arbeidsutvalget reagerer på at Fiskeridirektoratet på kort varsel har sendt ut stoppmelding i fiske.

Dette kun få dager etter at det ble foretatt en betydelig refordeling torsk for lukket gruppe under 11 meter og for åpen gruppe.

Les også: Økte torskekvoter nord for 62 °N 08.04.2010

Den 20. april 2010 ble det avholdt telefonmøte i arbeidsutvalget ved Nordland Fylkes Fiskarlag, hvor blant annet utviklingen i fiske etter torsk ble diskutert. Det ble der fattet et vedtak som i dag er oversendt Fiskeridirektoratet.

Nordland Fylkes Fiskarlag krever i vedtaket at tilleggskvoten, som ble gitt den 7. april, ikke stoppes før lørdag den 24. april kl 24:00.