Nye forvaltningstiltak for kysttorsk

Fiskeridirektoratet foreslår en rekke nye forvaltningstiltak for kysttorsk i sør.

Påbud om sorteringsrist, restriksjoner i garnfiske og omsettingsforbud av torsk i fritidsfiske er noen av Fiskeridirektoratets forslag til tiltak for å styrke bestandsgrunnlaget for kysttorsk på Vestlandet og Skagerrakkysten.

Les også: Stort engasjement om kysttorsk 23.06.2009

– Forslagene er et resultat av mange innspill på et høringsnotat fra Fiskeridirektoratet i 2009. Høringsnotatet er blant annet diskutert på åpne høringsmøter som direktoratet arrangerte langs Sør-Norge i 2009. Fiskeridirektoratet mottok over 50 høringssvar fra fiskarlag, interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og privatpersoner, forteller seksjonssjef Anne Kjos Veim ved Utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Her er en utdrag av tiltakene som Fiskeridirektortatet foreslår iverksatt nå:

  • Minste maskestørrelse på 126 mm (hel maske) i alle bunngarn i både fritidsfiske og yrkesfiske. Dette foreslås iverksatt fra 1. januar 2012. 126 mm tilsvarer 10 omfar (63 mm stolpelengde/halvmaske)
  • Tillatt garnmengde i fritidsfiske settes til 165 meter. Det tilsvarer 6 garn med en lengde på 27,5 meter.
  • Forbud for fritidsfiskere å fiske med bunngarn grunnere enn 50 meter i Skagerrak i månedene juli og august.
  • Ikke tillatt for fritidsfiskere å omsette torsk.
  • I området fra svenskegrensen til og med Telemark innføres et forbud mot fiske med bunngarn grunnere enn 50 meter i perioden 15. februar til 15. april. Dette forbudet gjelder både yrkesfiskere og fritidsfiskere.
  • Påbudt å bruke sorteringsrist uten oppsamlingspose i rekefisket. Som en midlertidig ordning tillates det bruk av oppsamlingspose med minste maskevidde på 120 mm innenfor 4 nautiske mil. Fartøy under 11 meter som fisker etter reker i området svenskegrensen og til og med Telemark gis et midlertidig unntak fra ristpåbudet.

– Høringsprosessen har synliggjort at det er behov for mer kunnskap. Vi vil foreslå ytterligere tiltak så snart ny kunnskap er opparbeidet. Dette kan omfatte forslag til verneområder, tiltak i forhold til fisket etter sjøkreps med trål og eventuelle tiltak i lysfisket etter sild og brisling. Det vil videre bli satt i gang en prosess med sikte på et regelverk i forhold til røkting av garn, sier Veim.