NIVA er akkreditert

Norsk institutt for vannforskning er det første laboratoriet i Norge som er akkreditert for gjennomføring av sammenlignende laboratorieprøvinger innen kjemi.

NIVA gjennomfører flere ulike programmer etter EN-ISO 17025 og ILAC-G13.

Det er et krav til alle laboratorier som er akkrediterte at de må sammenligne egne analyseresultater med andre laboratorier, som en del av sin kvalitetskontroll. NIVA organiserer og gjennomfører slike sammenlignende laboratorieprøvinger regelmessig, og er nå offisielt godkjent for dette. Andelen av norske deltakende laboratorier som oppnår akseptable resultater ligger gjennomgående på ca 80 prosent, melder NIVA.

Krav til sporbarhet og dokumentasjon

Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) for vannanalyselaboratorier har vært gjennomført regelmessig av NIVA siden 1973, og deltakelsen har alltid vært frivillig.

Ved akkreditering etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025, står kravet til sporbarhet av målingene sentralt. For analyselaboratorier innebærer dette at nøyaktigheten av resultatene blant annet kan dokumenteres gjennom deltagelse i SLPer.

Bredt tilbud av analyser

For å dekke bredest mulig spekter av prøvetyper, analysevariabler og konsen­trasjonsnivåer, er det behov for et bredt SLP-tilbud. NIVA tilbyr følgende programmer:

Ferskvannsanalyser, spesielt knyttet til vassdragsovervåking og kontroll av drikkevann. Gjennomføres tidlig på året. Åpen for alle laboratorier.

Avløpskontroll gjennomføres to ganger i året, vår/høst. Åpen for alle laboratorier.

Kontroll av slam som skal brukes som jordforbedringsmiddel. Åpen for alle laboratorier.

ICP Waters (International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Acidification of Rivers and Lakes). Lukket SLP med særskilte retningslinjer for laboratorier som leverer data til den internasjonale databasen for sur nedbør.

SLP etter spesielle ønsker fra laboratorier eller myndigheter, for eksempel bestemmelse av PAH og PCB i vann, kvikksølv i vann, klorofyll osv. Åpen for alle laboratorier.