Fiskebåt kritisk til oljeutviding

Fiskebåtredernes Forbund er i et brev til Olje- og energidepartementet sterkt kritisk til utvidelsen av de såkalte TFO-områdene på norsk sokkel.

Fiskebåtredernes Forbund viser til at Olje- og Energidepartementet har besluttet å utvide det såkalte TFO-områdene (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) på blant annet Mørefelta. I alt foreslås 63 nye blokker åpnet.

Les også:
Mye nytt areal i TFO gir nye muligheter i nord (Olje- og energidepartementet)
TFO 2009 – tilbud om andeler (Olje- og energidepartementet)

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) viser videre til at Havforskningsinstituttet har frarådet oljeaktivitet i områdene, ut fra hensynet til fiskebestandene og fiskeriene i området.

Les også: Hørte ikke på Havforskningsinstituttet 27.02.2010

Slik Fiskebåt forstår bruken av denne ordningen skal den være innrettet slik at ”modent areal” skulle kunne stilles til disposisjon for ordinær oljevirksomhet utenom de ordinære tildelingene. Områdene ble i Stortingsmelding Nr 38-(2003-2004) definert som ”ikke blant de mest miljø- og fiskerifølsomme områdene på kontinentalsokkelen”.

– Det konstateres at beslutningen er tatt på tvers av faglige råd fra Havforskningsinstituttet, som nettopp har prioritert hensynet til fiskeriene og fiskebestandene i dette området, uttaler Fiskebåt.

– Nær svært følsomme områder

– Videre blir det i forvaltningsplanen for Norskehavet slått fast at det ikke skal utlyses nye konsesjoner for Mørebankene før forvaltningsplanen er oppdatert, senest i 2014. Dette skulle ikke omfatte den del av Mørebankene som da var omfattet av TFO. De daværende TFO-områdene var felt som fiskerinæringen fant å ligge innenfor de forvaltningsrammer ordningen hadde, opplyser Fiskebåt.

– Feltene som det nå åpnes for, ligger kloss inntil de svært følsomme blokkene der storparten av bestanden norsk vårgytende sild har uerstattelige gytefelt, konstaterer Fiskebåt.

– Brudd på forutsetningene

– Når Olje- og energidepartementet utvider TFO ordningen til å omfatte områder fagetater og berørte næringer klart mener faller utenfor kriteriene, er det både et brudd på forutsetningene for ordningen og stiller i tillegg hele systemet med forvaltningsplaner i et underlig lys, tordner Fiskebåt.

– I praksis kan det se ut som om planer og ordninger kun er skuebrød inntil oljenæringen melder behov for flere områder å utforske, skriver Fiskebåt i brevet.

Fiskebåtredernes Forbund er også kjent med at Riksrevisjonen har kritiske merknader til hvordan OED anvender TFO-ordningen.

Fiskebåtredernes Forbund frykter at det foreligger en klar strategi, der målet er å lage en situasjon der også de aller mest følsomme gyteområdene og i realiteten hele Møresokkelen vil bli åpnet for oljevirksomhet.

Fiskebåtredernes Forbund er kritisk til handlemåten til Olje- og energidepartementet i denne saken, og mener at de forsøker å omgå de planer som tidligere er lagt. Forbundet ber om at utvidelsen av TFO-områdene trekkes tilbake og behandles på nytt slik den vedtatte forvalt-ningsplanen for Norskehavet legger opp til.

Fiskebåtredernes Forbund har den prinsipielle oppfatning at en bør søke å utvikle best mulig sameksistens mellom de næringene som har sin virksomhet i våre havområder. Handlemåten Fiskebåt her observerer gir grunn til å tro at sameksistensen kun er reell i den grad oljenæringen får sine interesser ivaretatt, mener Fiskebåt.

Fiskebåtredernes Forbund mener også at denne prosessen klart viser at selve TFO-ordningen bør evalueres snarest.

Oljeselskapene har frist til 15. september med å søke på de utlyste blokkene. Tildeling av blokker skal etter planen skjer rundt årsskiftet 2010/2011.