Minstepriser på sild vår/sommer 2010

Norges Sildesalgslag melder om hvilke minstepriser som skal gjelde for sild med virkning fra 01. mai 2010.

NOK 3,75 pr kg samfengt for nordsjøsild.

Norges Sildesalgslag gjør oppmerksom på at frasortering av sild ikke er tillatt.

Minstepriser for all sild benyttet høsten 2009 / vinteren 2010 videreføres for norsk vårgytende sild.

  • Gruppe 1 (sild med vekt på 350 g og mer): NOK 2,80 pr kg
  • Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 g og 349 g): NOK 2,50 pr kg
  • Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g): NOK 1,80 pr kg
  • Gruppe 4 (sild med vekt på 199 g og mindre): NOK 1,50 pr kg

For sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 0,60 pr kg. Vi gjør oppmerksom på at dersom sild under 125 gram nyttes til konsum skal den betales med minimum NOK 1,50 pr kg.

Ovennevnte minstepris for nordsjøsild gjelder i utgangspunktet frem til og med 30. juni 2010. Norges Sildesalgslag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har avtalt å avholde ordinære minsteprisdrøftinger for sild og makrell 21. og 22. juni 2010. Partene er i den sammenheng enige om å også foreta en egen vurdering av minsteprissituasjonen for nordsjøsild.

Norsk disponibel kvote av nordsjøsild i 2010 er på 50.955 tonn, fordelt med 36.898 tonn til ringnot, 2.355 tonn til SUK, 3.481 tonn til trål og 7.000 tonn til kyst. I tillegg er det avsatt 1.220 tonn til forskning og undervisning. Pr 22. april 2010 er det fisket 2.800 tonn nordsjøsild, i hovedsak av ringnotfartøy.

Markedet for nordsjøsild forventes også i 2010 å etterspørre sild til matjes på nivå med foregående år. Det forventes videre også å være interesse for nordsjøsild til filetproduksjon fra første halvdel av juni og utover, opplyser Sildelaget.