Nergård resultat på 52 mill.

Nergård AS oppnådde i 2009 et resultat før skatt på 52 millioner kroner, viser endelige regnskapstall.

Selskapet har tidligere gått ut med foreløpig informasjon om resultatet for 2009, og presenterer nå årsregnskapet som i disse dager legges frem for generealforsamlingen.

Les også: Nergård resultat på 50 mill. 16.03.2010

Vesentlig bedre enn i 2008

Tallene viser at omsetningen i 2009 ble omtrent på nivå med 2008 – i overkant av 1,7 milliarder kroner. Resultatet ble vesentlig bedre enn i 2008.

Driftsresultatet (EBIT) endte på 38 millioner kroner i 2009, mot 72 millioner kroner i 2008. Resultatet før skatt endte på 52 millioner kroner i 2009, mot -11 millioner kroner i 2008.

– Dette skyldes positive resultater innen konsernets fiskeflåte og deler av den pelagiske industrien. Den delen av konsernets hvitfiskindustri som baserer seg på produksjon av saltfisk, hadde imidlertid svært dårlige resultater, og bidro derfor negativt til årsresultatet, opplyser konsernsjef Magnat Pedersen i en pressemelding.

– Det samme gjelder rekeproduksjonen. Konsernets netto finansinntekter på 14 mill. kroner bidro positivt til resultatet, og må ses i sammenheng med at valutatap i 2008 i stor grad ble tatt inn igjen i 2009, sier Pedersen.

Ved utgangen av 2009 hadde selskapet en bokført egenkapital på 557 millioner kroner, mot til sammenligning 513 millioner kroner ved utgangen av 2008.

Konsernets hovedaktiviteter er innen fangst, samt innen hvitfisk, pelagisk og reke foredling. Konsernet opplyser at fordelt på disse segmentene var nøkkeltallene som følger, ekskl. ekstraordinære inntekter og nedskrivninger:

Segmentinformasjon 2009

Tall i mill. kroner Fangst (tråldrift) Hvitfisk foredling Pelagisk foredling Reke foredling

Omsetning

260 446 601 116
Driftsresultat før avskrivninger og finans-kostnader (EBITDA) 60 -27 49 -5
Driftsresultat etter avskrivninger, men før finanskostnader (EBIT)
32 -41 41 -7

Best driftsresultat i trålerflåten

– Som det fremgår, fikk konsernet det beste driftsresultatet relativt sett fra tråldriften. Dette skjedde på tross av prisnedgangen på råstoffet, skriver selskapet i meldingen.

– Hvitfisk foredling ga imidlertid et meget dårlig resultat. Årsaken er den store ubalansen som oppsto mellom markedsprisene på saltfisk og de råstoffpriser som måtte betales, opplyser selskapet.

Selskapet understreker at tallene for hvitfisk foredling, er før nedskrivinger som ble foretatt i forbindelse med avviklingen av virksomheten i Skjervøy kommune. Tallene viser resultatene av selve driften av hvitfiskforedlingen i 2009.

Pelagisk foredling ga et positivt driftsresultat, mens rekeforedlingen gikk med underskudd. Rekeforedling er utfordrende pga de internasjonale markedsforholdene.

I tillegg til ovennevnte segmenter omfatter konsernregnskapet morselskapets og salgsselskapets aktiviteter, samt en den annen aktivitet knyttet til fryseterminaler, eiendommer og tilknyttede selskaper.

Eierne av Nergård AS er i disse dager i fohandlinger om salg av konsernet.

Les også: Egersund Fisk vil kjøpe Nergård 23.04.2010

Om Nergård-gruppen

Nergård-gruppen er et av Norges største fiskerikonsern. Konsernet har underselskaper innen fangst, foredling og salg/marked. Foredlingsindustrien er lokalisert i alle fylkene i Nord-Norge og benytter råstoff fra hele bredden av det norske fiskefartøyer fangster og bringer i land. Konsernets salgs- og markedsapparat selger og markedsfører produktene som produseres i en lang rekke land i fire av verdensdelene. Kilde: Nergård AS