På miljøtokt utenfor Ghana

Forskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen». Foto: Havforskningsinstituttet

Fra 5. til 26. april 2010 har forskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen» drevet miljøundersøkelser utenfor kysten av Ghana.

Forskningstoktet er en del av miljøsamarbeidet mellom Norge og Ghana som startet i 2009, melder Havforskningsinstituttet (HI).

Ghana har en lang kystlinje med et produktivt havområde utenfor. Det tradisjonelle fiske er eneste næringsvei for mange små kystsamfunn i Ghana og fiskeri er derfor meget viktig for store deler av kystbefolkningen. Det er i de senere år gjort store oljefunn på Ghanesisk sokkel. Jubileefeltet, som antas å være på størrelse med Statfjordfeltet i Norge, vil etter planen være i drift mot slutten av dette året.

Redd for følgene

Det foregår et intensivt trålfiske i Ghanesisk farvann. Folk i Ghana er bekymret for at oljevirksomheten skal virke negativt inn på fiskebestandene, arealbeslaget og den økende skipstrafikken som oljevirksomheten fører med seg. Norge har lange tradisjoner med fiske som næringsvei. Vi har også lært mye når gjelder sameksistens mellom fiskeri- og oljenæring. Mye har vi gjort bra, men det er også områder hvor det er rom for forbedringer. Dette er erfaringer som Ghana kan nyte godt av gjennom dialog med relevante norske institusjoner, skriver Bjørn Serigstad og Kjersti Turøy ved Havforskningsinstituttet.

Unike grunnlagsundersøkelser

Ved hjelp av forskningsfartøyet har Havforskningsinstituttet samlet inn sedimentprøver fra havbunnen. Den norske aktivitetsforskriften for petroleumsvirksomheten og OSPAR - retningslinjene for miljøovervåking av oljeindustrien, har vært utgangspunktet for prøvetaking og analyser. Siden oljeindustrien ennå ikke har kommet skikkelig i gang i Ghana, har det vært en unik sjanse til å foreta grunnlagsundersøkelser. På den måten har vi fått kunnskap om miljøtilstanden før oljeindustrien starter opp, og har gode muligheter for å kartlegge hvordan miljøet blir påvirket, påpeker HI.

Analyser og prøvetakinger over tid

I tillegg til å undersøke nivåene av olje hydrokarboner og tungmetaller, blir det også utført analyser av PCB, DDT og andre pesticider i sedimentprøvene. Det blir også gjort biologiske undersøkelser av prøvene for å få kunnskap om biodiversitet og mulige effekter av forhøyede forurensningsnivåer. Etter planen skal det tas prøver langs 9 linjer fra stranden og ut til ca 1000 meters dyp. Vi har delt kysten i 3 soner, en sone undersøkes hvert år og etter 3 år har vi dekket hele kysten og begynner på nytt. Når vi kommer tilbake etter 3 år kan vi se om forurensningsnivå og biodiversitet et stabilt eller om det er en uheldig utvikling. Forhåpentlig kan det da settes inn tiltak for å normalisere situasjonen, skriver HI.

Opplæring i Norge

I tillegg til feltundersøkelsene hvor 16 Ghanesiske forskere og teknikere har deltatt, har det vært gjennomført opplæring i Norge. 12 ghaneser fordelt på 2 grupper har vært på kurs på Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, UNI-miljø og SINTEF for å lære hvordan vi gjennomfører vår miljøovervåking samt for å få opplæring i prøvetaking og analyser, opplyser HI.

Selebert besøk

Etter avslutning av årets forskningstokt, fikk vi besøk av den Ghanesiske Miljøministeren Shery Ayetty om bord. Hun kom sammen med direktøren for Environmental Pollution control Authority (EPA) Jonathan Allotey og representanter for University of Ghana, University of Cape Coast, Survey Department, Marine Fisheries & Research Division, Havnemyndighetene i Tema, den norske Ambassaden i Abuja og den norske general konsulen i Ghana. Etter en omvisning på båten og samtaler med internasjonale og ghanesiske forskere ble det servert tradisjonell norsk mat i om bord. Besøket ble dekket av ghanesisk TV og Media, skriver HI.

Ministeren fortalte om utfordringene Ghana står ovenfor ved inngangen til oljealderen, og pekte på Norge som et land som kan bistå til en miljømessig og økonomisk sunn utvikling av Ghana som en oljenasjon. Opplæring og formell utdanning på høyt nivå står sentralt for å kunne takle utfordringene. Ayetty understreket at det er viktig å sette inn tiltak i lokalsamfunnene langs kysten for å gi et tilbud til unge som ønsker praktisk yrkesrettet utdanning som et alternativ til å gå inn i det tradisjonelle fiskeriet.

Les også: På forskningstokt langs Mosambiks kyst 16.08.2009