Krisepakke til verftsnæringen

Regjeringen har i dag lagt fram en rekke tiltak for norske verft og maritime utstyrsleverandører.

– Dette er en helhetlig og god pakke som vil bidra til utviklingen av en konkurransedyktig næring, og dermed legge grunnlaget for fremtidige arbeidsplasser, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Om lag 35 000 personer er sysselsatt innen bygging av skip og oljeplattformer. Samtidig er vel 50 000 ansatt hos tjeneste- og utstyrsleverandører til maritim sektor og offshore industrien. I 34 kommuner er flere enn 20 prosent av de sysselsatte i næringslivet knyttet til verft, utstyrs- og tjenesteleverandørbedrifter. Mange av disse er eksportbedrifter til internasjonal skips- og offshoreindustri.

Disse næringene er inne i en meget krevende markedssituasjon. 17 av 29 verft står uten ordre fra årsskiftet. De store offshoreverkstedene venter at de får utnyttet kun 60 prosent av kapasiteten i andre halvår i år. Dette kan føre til et betydelig antall permitteringer og oppsigelser.

Med formål om å bidra til å stimulere og realisere lønnsomme prosjekter, legge til rette for omstilling og sikre og videreutvikle kritisk kompetanse, har regjeringen vedtatt å legge frem forslag til en omfattende tiltakspakke for Stortinget.

Pakken innebærer blant annet:

  • Økt ramme for GIEKs garantiordning med 10 milliarder kroner, og justering i reglene for GIEK og Eksportfinans.
  • Økt ramme for innovasjonslån fra Innovasjon Norge med 200 millioner kroner.
  • Økte bevilgninger til forskning, utvikling og innovasjon med 175 millioner kroner, herav 50 millioner kroner til Demo2000.
  • Forlengelse av NOx-fondet.
  • 25 millioner kroner til fem nye maritime industriinkubatorer gjennom SIVA.
  • Bedre støtteordninger for små og mellomstore eksportrettede bedrifter.

– Kan være avgjørende

– Handling nå kan være avgjørende for at Norge også i framtiden kan opprettholde sin posisjon som internasjonalt ledende maritim- og offshoreleverandør, sier Stoltenberg.

Han presenterte tiltakene i ettermiddag, sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, nærings- og handelsminister Trond Giske, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

– Tiltakene vil bidra til at næringene også finner nye forretningsområder hvor de kan utnytte sine fortrinn. Fornybar energi, og særlig offshore vindkraft, er et marked med muligheter for de maritime næringene. Jeg er glad for at en betydelig del av pakken går til forskning og innovasjon. Her må det satses, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

– Viktig for kystkommuner

I flere av landets kystkommuner er over halvparten av innbyggerne ansatt i maritim og offshorenæringene. Skipsverft, offshoreverksteder og leverandører ventes å gå inn i en periode med lav aktivitet. Slik det ser ut i dag, vil 17 av 29 skipsverft stå uten ordre fra nyttår. Det ventes permitteringer og oppsigelser med fare for tap av kritisk kompetanse i bedrifter og lokalsamfunn.

– Maritim og offshorenæringene er viktige for verdiskaping og sysselsetting i Norge, spesielt langs kysten. Maritime industriinkubatorer er et virkemiddel som kan bidra til å utnytte den kompetansen som er opparbeidet i maritime industrimiljø rundt om i landet, for eksempel i situasjoner med permitteringer og nedbemanning. Som et av tiltakene foreslår regjeringen å opprette fem maritime industriinkubatorer under SIVA, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

– Formålet med tiltakspakken er å bidra til å stimulere og realisere lønnsomme prosjekter, legge til rette for omstilling, sikre og videreutvikle viktig kompetanse til markedene igjen snur. Denne helhetlige pakken er en del av vårt arbeid med samarbeid for arbeid, der vi har bedt om innspill fra næringer, fra organisasjoner, fra bedrifter og fra enkeltpersoner, sier Stoltenberg.

Tiltakene er utformet i tråd med OECD- og EØS- regelverket for støtteordninger, opplyser Nærings- og handelsdepartementet.

– Vi må huske at 2009 var et økonomisk godt år for de fleste norske skipsverft, offshoreverksteder og leverandørindustri. Det henger sammen med at disse næringene har en langsiktig horisont og blir dermed rammet senere av finanskrisen enn flere andre industrier. Vi er i så måte tidlig ute med tiltak, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

50 millioner kroner til ny teknologi

Demo 2000, et program i Norges forskningsråd, får 50 millioner kroner som en viktig del av tiltakspakken rettet mot verftsindustrien i revidert budsjett for 2010. Bidraget til Demo2000 over statsbudsjettet blir dermed mer enn fordoblet i år.

– Demo 2000 er viktig for å gi norsk industri et fortsatt teknologisk forsprang. Dette vil bidra til flere arbeidsplasser i både leverandør- og verftsindustri, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

– Her er det mange spennende prosjekter som kan trenge drahjelp. Prosjektene kan bidra til å øke utvinningen fra eksisterende felt, føre til raskere utvikling av mindre funn og en mer miljøvennlig produksjon. Det nasjonale og internasjonale markedet for verftsindustrien vil dermed kunne øke, sier statsråd Riis Johansen.

Økte bevilgninger til Demo 2000 vil også bidra umiddelbart til flere prosjekter i industrien gjennom utvikling og demonstrasjon av nye teknologier og løsninger.

Om Demo 2000

Demo 2000 støtter testing og pilotering av nye petroleumsteknologier for å gjøre norsk sokkel og leverandørindustri mer konkurransedyktig. Industrien bidrar selv med 75 prosent av kostnadene, mens staten tar de resterende 25 prosent.

215 prosjekter er støttet siden programmet ble opprettet i 1999. Programmet har til nå fått bevilget 540 millioner NOK over statsbudsjettet, og har utløst om lag 1500 millioner kroner fra industri og oljeselskaper.

Opprinnelig budsjett for 2010 var 48,5 millioner kroner. Med tilleggsbevilgningen på 50 millioner kroner blir budsjettet for 2010 på 98,5 millioner kroner.