Kritiserer Sjøfartsdirektoratet

Riksrevisjonen har avdekket svakheter i Sjøfartsdirektoratets saksbehandling og styringsinformasjon.

Sjøfartsdirektoratet har i liten grad utviklet prosedyrer og rutiner for å sikre god kvalitet i dokumentkontrollen av fartøy og sjøfolk, fastslår Riksrevisjonen. Direktoratet mangler også styringsinformasjon i tilknytning til saksbehandlingen.

– Dette medfører økt risiko for feil i saksbehandlingen, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding.

Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk, ble overlevert Stortinget 29. april 2010.

Fravær av vesentlig styringsinformasjon medfører at Sjøfartsdirektoratet ikke har et godt grunnlag for å følge opp egne aktiviteter, ressursbruk og resultater. Manglende styringsinformasjon gjelder blant annet ufullstendige oversikter over antall klager, saksbehandlingstid, og antall behandlede og ubehandlede saker, fastslår Riksrevisjonen.

Sjøfartsdirektoratet har i liten grad utviklet prosedyrer og sjekklister for dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk, konkluderer Riksrevisjonen. Gode saksbehandlingsrutiner for å sikre at fartøy og sjøfolks kvalifikasjoner er i tråd med regelverket har stor betydning for sjøsikkerheten.

– Manglende saksbehandlingsrutiner kan øke risikoen for feil i vedtak, sier Kosmo.

Undersøkelsen viser også uryddighet i tilknytning til arkivpraksis. Sjøfartsdirektoratet har utelatt dokumentasjon fra offentlig journal, og det framgår også at enkelte saksmapper ikke inneholder all nødvendig informasjon.

– Det er alvorlig at informasjon unndras fra offentlig journal, framhever Kosmo.

– Det er viktig å arkivere all dokumentasjon som er vesentlig for saken, for å sikre etterrettelighet og etterprøvbarhet, sier Kosmo.

Nærings- og handelsdepartementet erkjenner at Sjøfartsdirektoratet har et forbedringspotensial for økt kvalitet i saksbehandlingen, og har i tildelingsbrevet til Sjøfartsdirektoratet for 2010, stilt en rekke krav om forbedring av direktoratets internkontroll og styringsinformasjon.