Aker Seafoods resultat på 52 mill.

Aker Seafoods ASA oppnådde i første kvartal 2010 et resultat før skatt på 52 millioner kroner, mot 3 millioner kroner i første kvartal 2009.

Les børsmeldingen fra Aker Seafoods ASA her:

- Godt resultat i høysesongen for fangst

Selskapets foredlingssegment har hatt  bra salg på  ferske fileter i kvartalet, men  fortsatt dårlig lønnsomhet  på salg av  frosne filetprodukter. I selskapets fangstvirksomhet  har det  vært en  bedring av  etterspørsel og pris for frosne produkter.  Ferske produkter fra flåten har  høy etterspørsel, men lavere priser enn  på samme tid i fjor. Prisene på filetprodukter i markedet er fortsatt under press. 

Omsetningen og lønnsomheten i både flåte- og foredlingssegmentet har vært større enn  i første  kvartal i  fjor. Men virksomheten har store sesongsvingninger og resultatet er fremdeles utilfredsstillende i et  årsperspektiv.  Selskapet forbereder derfor en restrukturering for å skape en stabilt bedret lønnsomhet. 

Flåten har hatt god tilgang på torsk og sei i kvartalet. Det har gitt effektiv fangst. I første  kvartal har Aker Seafoods fisket 34 prosent av torskekvoten mens det i tilsvarende periode i 2009 var fisket 24 prosent. Samtidig er kvotene for  2010 økt med 16 prosent fra 2009 og gjenværende  kvote er på samme nivå som ved   utgangen av første  kvartal  2009. Selskapet  planlegger fremover en bærekraftig og effektiv fangst som gir en best mulig utnyttelse av kvotene og råstoffet de neste tre kvartalene, og spesielt i andre halvår 2010. 

- Fabrikkene i Norge har hatt god  tilgang på råstoff, og produksjonen har økt. God  tilgang på  ferskt råstoff  fra kystflåten  har bidratt til at ferskandelen øker igjen i første kvartal 2010. Utfordringen er at det er knapt med kvoter for resten  av året  i forhold  til selskapets  foredlingskapasitet. Men gjenværende kvoter for kystflåten er lave. Dette vil påvirke virksomheten i foredlingsleddet fremover, sier konsernsjef Liv Monica Stubholt i Aker Seafoods ASA. 

Det  har vært lavere salg fra  fabrikkene i Frankrike og Danmark. Etterspørselen er  lavere blant annet på  grunn av høye laksepriser.  Høye råvarepriser på laks bidrar  også til at  selskapets margin reduseres. I Frankrike bidrar imidlertid høye priser på ørret til noe økt lønnsomhet på egenprodusert ørret. 

Omsetningen i første kvartal 2010 var 780 millioner kroner, mot 639 millioner kroner i samme periode i 2009. Økningen kommer hovedsaklig fra økt volum i Norge. Aker Seafoods oppnådde i første kvartal et driftsresultat  før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 102 millioner kroner, mot 54 millioner kroner i første kvartal 2009. 

EBITDA  for årets tre første måneder er  tidenes beste kvartalsresultat i Aker Seafoods. 

Resultateffekter av valutasikring  og  salg  av  eiendeler bidro betydelig til resultatet i første kvartal.
 

Selskapet har større lager av fisk, økte kundefordringer som følge av høy produksjon, høyt salg i kvartalet,   samt lavere leverandørgjeld. Produktvarelageret  er høyt for utgangen av første  kvartal, og gjenspeiler den utfordrende markedssituasjonen for enkelte av selskapets frosne produkter. 

Resultatfremgang til tross: Aker  Seafoods  har  behov for å gjennomføre lønnsomhetstiltak som styrker markedsorienteringen og forbedrer driften. Styret og administrasjonen arbeider med mulige løsninger for omstilling og restrukturering. En samlet plan vil bli behandlet av styret før sommeren. 

Les mer
Regnskapsrapporten og presentasjonsmaterialet kan lastes ned her:

Kvartalsrapport Q1-2010 - Aker Seafoods ASA (pdf)
Presentasjon Q1-2010 - Aker Seafoods ASA (pdf)