Aker Seafoods resultat på 52 mill.

Aker Seafoods ASA oppnådde i første kvartal 2010 et resultat før skatt på 52 millioner kroner, mot 3 millioner kroner i første kvartal 2009.

Les børsmeldingen fra Aker Seafoods ASA her:

– Godt resultat i høysesongen for fangst

Selskapets foredlingssegment har hatt bra salg på ferske fileter i kvartalet, men fortsatt dårlig lønnsomhet på salg av frosne filetprodukter. I selskapets fangstvirksomhet har det vært en bedring av etterspørsel og pris for frosne produkter. Ferske produkter fra flåten har høy etterspørsel, men lavere priser enn på samme tid i fjor. Prisene på filetprodukter i markedet er fortsatt under press.

Omsetningen og lønnsomheten i både flåte- og foredlingssegmentet har vært større enn i første kvartal i fjor. Men virksomheten har store sesongsvingninger og resultatet er fremdeles utilfredsstillende i et årsperspektiv. Selskapet forbereder derfor en restrukturering for å skape en stabilt bedret lønnsomhet.

Flåten har hatt god tilgang på torsk og sei i kvartalet. Det har gitt effektiv fangst. I første kvartal har Aker Seafoods fisket 34 prosent av torskekvoten mens det i tilsvarende periode i 2009 var fisket 24 prosent. Samtidig er kvotene for 2010 økt med 16 prosent fra 2009 og gjenværende kvote er på samme nivå som ved utgangen av første kvartal 2009. Selskapet planlegger fremover en bærekraftig og effektiv fangst som gir en best mulig utnyttelse av kvotene og råstoffet de neste tre kvartalene, og spesielt i andre halvår 2010.

– Fabrikkene i Norge har hatt god tilgang på råstoff, og produksjonen har økt. God tilgang på ferskt råstoff fra kystflåten har bidratt til at ferskandelen øker igjen i første kvartal 2010. Utfordringen er at det er knapt med kvoter for resten av året i forhold til selskapets foredlingskapasitet. Men gjenværende kvoter for kystflåten er lave. Dette vil påvirke virksomheten i foredlingsleddet fremover, sier konsernsjef Liv Monica Stubholt i Aker Seafoods ASA.

Det har vært lavere salg fra fabrikkene i Frankrike og Danmark. Etterspørselen er lavere blant annet på grunn av høye laksepriser. Høye råvarepriser på laks bidrar også til at selskapets margin reduseres. I Frankrike bidrar imidlertid høye priser på ørret til noe økt lønnsomhet på egenprodusert ørret.

Omsetningen i første kvartal 2010 var 780 millioner kroner, mot 639 millioner kroner i samme periode i 2009. Økningen kommer hovedsaklig fra økt volum i Norge. Aker Seafoods oppnådde i første kvartal et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 102 millioner kroner, mot 54 millioner kroner i første kvartal 2009.

EBITDA for årets tre første måneder er tidenes beste kvartalsresultat i Aker Seafoods.

Resultateffekter av valutasikring og salg av eiendeler bidro betydelig til resultatet i første kvartal.

Selskapet har større lager av fisk, økte kundefordringer som følge av høy produksjon, høyt salg i kvartalet, samt lavere leverandørgjeld. Produktvarelageret er høyt for utgangen av første kvartal, og gjenspeiler den utfordrende markedssituasjonen for enkelte av selskapets frosne produkter.

Resultatfremgang til tross: Aker Seafoods har behov for å gjennomføre lønnsomhetstiltak som styrker markedsorienteringen og forbedrer driften. Styret og administrasjonen arbeider med mulige løsninger for omstilling og restrukturering. En samlet plan vil bli behandlet av styret før sommeren.