Mer strid om kongekrabben

Direktoratet for naturforvaltning (DN) bruker tungt skyts mot Fiskeridirektoratets forslag, som de mener vil øke utbredelsen og de negative miljøeffektene av kongekrabbe.

I et høringsnotat foreslår Fiskeridirektoratet at grensen for det kvoteregulerte fisket trekkes lenger nord, og åpner også for kvoteregulert fiske i hele Porsangerfjorden, med andre ord en utvidelse av området for kommersiell fangst, skriver NTB/Altaposten.

Direktoratet for naturforvaltning advarer derimot sterkt mot forslaget fra Fiskeridirektoratet, fordi en slik endring etter DNs mening, kan bidra til ytterligere spredning av kongekrabbe.

Forslaget er i strid med både havressursloven, naturmangfoldloven, havrettskonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold, hevder DN i en høringsuttalelse til Fiskeridirektorat. DN ønsker primært fri fangst på kongekrabbe i hele dens utbredelsesområde.

Derimot så støtter Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Fiskeridirektoratets forslag om å flytte grensen for det kvoteregulerte fisket nordover, skriver avisa.

Kongekrabben er en såkalt invaderende art som har spredd seg raskt langs kysten i nord. Det er påvist store skader på bunnfaunaen der krabben rykker fram. Samtidig er kongekrabbe blitt en økonomisk ressurs for enkelte lokalsamfunn i Øst-Finnmark.

Fish.no har tidligere omtalt høringsutalelser fra en rekke andre organisasjoner.

Les også: Høringssvar om kongekrabbefisket 20.04.2010