Får erstatningsansvar ved oljesøl

FNs sjøfartsorganisasjon International Maritime Organization (IMO), har i dag vedtatt at skade som oppstår når et skip lekker farlige stoffer, kan gi rederiet erstatningsansvar.

Systemet er basert på det tilsvarende internasjonale system for ansvar og erstatning ved oljesøl etter skipsulykker.

– Det er svært gledelig at vi nå får på plass et internasjonalt system for ansvar og erstatning når skip som transporterer farlige og forurensende stoffer forulykker. Konvensjonen omfatter både forurensningsskade og andre skader som for eksempel brann og eksplosjon, sier nærings- og handelsminister Trond Giske i en pressemelding.

Regelverket pålegger skipets eier et erstatningsansvar som er begrenset oppad til et visst nivå og skipets eier plikter å forsikre dette ansvaret. Tap utover beløpsgrensene for eiers ansvar skal dekkes av et internasjonalt fond for farlige og skadelige stoffer – HNS-fondet.

– Jeg er svært fornøyd med at forhandlingene var vellykkete. Den norske delegasjonen har spilt en sentral rolle i arbeidet med å finne løsninger, sier Giske.

Protokollen IMO i dag har vedtatt er til den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer – også kalt HNS-konvensjonen fra 1996. Den har som formål å bedre skadelidtes erstatningsrettslige vern ved slik skade.

Protokollen trer i kraft når 12 stater har ratifisert, og det er innrapportert minst 40 millioner tonn som er avgiftspliktig til HNS-fondet.