Forbudt med fiskemel til drøvtyggere

Det er fastsatt endringer av TSE-forskriften, som medfører at det blir forbudt å fôre drøvtyggere med fiskemel.

Forskriftsendringen ble fastsatt den 29. april 2010, opplyser Mattilsynet.

Norge har siden 2002, med faglig begrunnelse, unnlatt å gjennomføre EØS-avtalens forbud mot å fôre storfe og småfe med fiskemel. ESA startet for en tid sien med formelle prosedyrer for å følge opp at fôrforbudet også ble gjennomført i Norge.

Les også: EU: Forbud mot fiskemel til drøvtyggere 14.01.2010

Fra 1. mai 2010

Etter at en høringsrunde nå er gjennomført, innføres forbudet også i Norge, med virkning fra 1. mai 2010.

Det blir en overgangsperiode på fire måneder, hvor man kan bruke allerede produsert drøvtyggerfôr med fiskemel. De som driver økologisk fôrproduksjon kan søke om midlertidig tillatelse til å benytte konvensjonelt fôr, opplyser Mattilsynet.

Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte 29. april 2010 endringer i TSE-forskriften og opphevet samtidig forskrift 29. mars 2007 nr. 511 om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr.

Forskriften trer i kraft 1. mai 2010, noe som innebærer at produksjon av drøvtyggerfôr med fiskemel må opphøre med en gang.

Det er imidlertid fastsatt en overgangsordning slik at fôr produsert før 1. mai 2010 vil kunne benyttes til fôring frem til 1. september 2010. Fastsettelsen kommer som en følge av påtrykk fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Norge vil fortsette å arbeide for å endre dette forbudet i EU.

Nye godkjenningsordninger

Forskriftsendringen medfører også en del nye godkjenningsordninger. Blant annet må virksomheter som ønsker å produsere fôr med fiskemel til enmagede dyr og hjemmeblandere som benytter fiskemel til enmagede dyr (svin, fjørfe) godkjennes av Mattilsynet.

I tillegg innføres nye merkekrav; for eksempel av fôr som inneholder fiskemel. Det innføres også nye krav til transport og lagring; herunder hvilke type fôr som kan transporteres samtidig, vask av transportmiddel og oppbevaring av fôr på gården og i anleggene.

Gårdsbruk med både drøvtyggere og enmagede dyr, kan oppbevare fôr med fiskemel på gården dersom Mattilsynet har godkjent dette. Kjæledyrfôr som inneholder kjøttbenmel må produseres på egen virksomhet separat fra virksomhet som produserer fôr til produksjonsdyr.

Virksomheter som er godkjent eller registrert i henhold til forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer ved 1/5-2010, og som vil produsere fôr som inneholder fiskemel for omsetning, må søke om ny godkjenning, men de unntas fra gebyrplikten.

Det forventes at de som produserer økologisk drøvtyggerfôr vil ha størst problemer med å omstille seg, opplyser Mattilsynet. Dersom slike fôrvirksomheter bedrifter får problemer med å skaffe alternative proteinkilder, kan de søke Mattilsynet om en midlertidig tillatelse for bruk av konvensjonelle fôrråvarer. I høringsbrevet anmodet Mattilsynet om at eventuelle søknader ble sendt før 6. april til Mattilsynets regionkontor for Oslo, Akershus og Østfold, seksjon nasjonale godkjenninger, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal.

Det skal utarbeides en veileder som gir nærmere beskrivelse av endringene og hvordan disse skal følges opp, opplyser Mattilsynet.