Oljeboring frarådes av hensyn til sjøfugl

13 blokker i norske havområder bør ikke utlyses for oljeutvinning i 21. konsesjonsrunde, mener Direktoratet for naturforvaltning.

Årsaken er at områdene ligger nær viktige sjøfuglkolonier, samt andre sårbare miljøverdier i Lofoten/Vestfjorden.

– Utslipp fra petroleumsvirksomhet i de aktuelle områdene vil få alvorlige konsekvenser for miljøet, som sjøfugl, koraller, fisk i tidlige stadier av livet og strandsoner, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN) i en pressemelding.

Olje- og energidepartementet har foreslått å lyse ut 100 blokker eller deler av blokker for utvinning av olje- og gass i 21. konsesjonsrunde. Miljøverndepartementet har bedt DN og de andre miljøvernetatene om å vurdere miljøverdier som det er viktig å ta spesielt hensyn til i de aktuelle områdene.

Tidligere har også Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) frarådet utlysing av 13 av blokkene.

Les også: Fraråder foreslåtte petroleumsblokker 30.04.2010

Kunnskap om koraller

DN fraråder at 13 av blokkene lyses ut, fordelt på to i Nordsjøen, fem i Barentshavet og seks i Norskehavet. I tillegg er det områder på Eggakanten DN mener vi trenger å vite mer om for å kunne si ja til petroleumsvirksomhet.

I Norskehavet ble utlysning i områdene som ligger rett sør for Lofoten/Vestfjorden frarådet også i 20. konsesjonsrunde, for to år siden. Siden den gang har det kommet til ny kunnskap om koraller, og nye analyseresultater i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen i Barentshavet og Lofoten. Analysene viser at selv oljeutslipp av moderat omfang kan få store konsekvenser, uttaler DN.

– Styrker DN sine argumenter

– Den nye kunnskapen styrker ytterligere våre argumenter for å fraråde petroleumsvirksomhet i de aktuelle områdene, og vi er derfor noe forundret over at disse blokkene igjen foreslås utlyst. Vi vet at eventuelle utslippsuhell vil føre til at oljen driver med kyststrømmen rett inn i de sårbare og verdifulle områdene ved Røst i Lofoten og videre inn i Vesterålen, konstaterer Sollie.

Dette er spesielt dramatisk for bestandene av sjøfugl, men også egg og larver av torsk og sild, strandsonen og kystsel er utsatt. I tillegg berører tre av blokkene Trænarevet og et registrert korallrev.

– For oss er også det ny kunnskap siden forrige vurdering av området, og grunn nok i seg selv for å fraråde utlysning av de nevnte blokkene, mener Sollie.

– Nøkkelområde for sjøfugl

Bjørnøya er nøkkelområde i forbindelse med at DN fraråder utlysning av fem blokker i Barentshavet. Store forekomster av sjøfugl oppholder seg på øya, samt i havområdene rundt.

Her lever noen av Europas største hekkekolonier av polarlomvi og lomvi. Det finnes også betydelige bestander av blant annet havhest, krykkje og polarmåke i området.

– Helt på kanten

Nytt fra tidligere utlysninger er at det foreslås å lyse ut blokker lenger nord. Disse blokkene har et nytt potensial for konflikt, fordi aktivitet i disse områdene vil kunne berøre Bjørnøya og iskantsonen, mener DN.

– Før vi setter i gang aktivitet som innebærer risiko for iskantsonen, bør vi ha mer kunnskap om hvor sårbare samfunnene her er for oljeforurensning. I tillegg bør vi ha dokumentasjon på at det fins utstyr og teknologi for å håndtere oljevernaksjoner i farvann med mye is, sier Sollie.

– Oljen treffer land

I Nordsjøen er blokkene DN fraråder aktivitet i lokalisert nær kysten, rett ut for Boknafjorden i Rogaland. Også her ligger blokkene helt eller noe innenfor områder som er viktige for sjøfugl. Det antas at eventuell olje vil kunne drive til land i løpet av kort tid, og potensialet for konflikt med kystsonen og viktige sjøfuglområder, både på land og sjø, forventes å være stort, mener DN.

– De aktuelle områdene ligger på det korteste 30 km fra kysten. Dette er svært kystnært, og i Direktoratet for naturforvaltning er vi usikre på om det vil være mulig å etablere effektiv oljevernberedskap for å beskytte disse ressursene, sier Janne Sollie.