Forskrift om ervervstillatelse på høring

Fiskeridirektoratet har nå sendt endelig utkast til ny forskrift om ervervstillatelse m.v. på høring.

Fish.no omtalte for en snau måned siden at fiskeridirektøren, blant annet for å unngå avgiftsjuks, vil stramme inn vilkårene for å gi ervervstillatelse for fartøy. Et forskriftsforslag som innebærer en innstramming i vilkårene for å gi ervervstillatelse, skulle om kort tid sendes på høring.

I TV 2 ble det hevdet at fartøy som egentlig er fritidsbåter, registreres i merkeregisteret for fiskefartøy, og at eier deretter gjør krav på urettmessig fradrag av merverdiavgift.

Les også: Om fritidsbåter i Merkeregisteret 11.04.2010

Les også: Strammer inn reglene for ervervstillatelse 08.04.2010

Ny forskrift til høring

Direktoratet har i lengre tid, i samarbeid med regionkontorene, jobbet med forslag til ny forskrift om erverstillatelser. Første utkast var klart i fjor sommer.

Nå er det endelige utkastet til forskrift klart og sendt på høring. Fiskeridirektoratet har utarbeidet høringsnotat med forslag til forskrifter om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy, gebyr og avgift med videre.

Bakgrunn for forslaget

Etter at deltakerloven trådte i kraft i 2000 har en sett behov for å forskriftsfeste hvilke krav til inntekt fra fiske og fangst som skal stilles til fartøyeier i forbindelse med tildeling av ervervstillatelse, opplyser Fiskeridirektoratet.

Et annet område hvor det de siste årene har oppstått et klart behov for nærmere regler er i forhold til vurderingen av om et fiskefartøy er utrustet for eller egnet til å drive fiske og fangst eller ikke. Det har vist seg at § 8 i deltakerloven har vært vanskelig å anvende i konkrete saker, idet skjønnstemaet er relativt åpent, konstaterer direktoratet.

Fiskeridirektoratet ser videre behov for å vurdere nærmere innholdet i dagens regelverk og praksis. Det foreslås blant annet en skjerpelse av kravet til aktivitet som må foreligge ved vurdering av tilbakekall av ervervstillatelsen.

Forslaget til forskrift vil videre bidra til å samle og forenkle regler fra flere forskrifter, mener direktoratet. Etter Fiskeridirektoratets oppfatning vil dette medføre at regelverket vil bli lettere tilgjengelig for brukerne. Forskriften innebærer blant annet en samling og presisering av det regelverk som gjelder når det fremmes søknad om ervervstillatelse for fiskefartøy, regler som gjelder mens fiskefartøyet står i Fiskeridirektoratets registre som aktivt fiskefartøy, regler om tilbakekall og bortfall av ervervstillatelser samt regler om innføring og sletting av fiskefartøy fra merkeregisteret, opplyser Fiskeridirektoratet.

Forslagets innhold

Forslaget innebærer en videreføring av arbeidet med å utarbeide forskrifter til deltakerloven. Det drøftes blant annet å fastsettes nærmere regler for ”ervervsmessig fiske” etter deltakerloven § 3. Det foreslås fastsatt krav til inntekt opptjent ved fiske og fangst og ”krav til fartøy” etter deltakerlovens § 8. I tillegg innebærer forslaget at man samler, forenkler og moderniserer gjeldende regler for merking og registrering av fartøy, for behandling av fisketillatelser ved konkurs m.v., for tilbakekall av ervervstillatelse samt regler om saksbehandlingsgebyr og årlig avgift for å stå i registeret over norske fiskefartøy (merkeregisteret).

Forslaget til forskrift vil erstatte lov av 5. desember 1917 nr 01 om registrering og merking av fiskefartøyer (merkeloven) §§ 3 flg, som Kongen har myndighet til å oppheve, jf. deltakerloven § 32 nr. 5. Merkeloven § 1 og § 2 ble opphevet ved ikrafttredelse av lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 1. januar 2000, jfr. kgl. res. 19. november 1999 nr. 1178.

Forslaget til forskrift vil videre erstatte følgende forskrifter:

 1. Forskrift av 22. februar 1950 nr. 01 om merking av fiske og fangsfarkoster.
 2. Forskrift av 18. juli 1956 nr. 01 om eiendomsrett til fiskefartøyer.
 3. Forskrift av 23. desember 1985 nr 2301 om gebyr ved innføring av fartøy i registeret over norske fiskefartøy (merkeregisteret) og om årlig avgift så lenge fartøyet står i merkeregisteret.
 4. Forskrift av 26. juni 1998 nr. 606 om gebyr for behandling av søknad om ervervstillatelse og spesiell tillatelse til å drive fiske.
 5. Forskrift av 21. september 2001 nr. 1158 om tilbakekall av ervervstillatelse m.v. for fartøy som ikke nyttes til ervervsmessig fiske og fangst
 6. Forskrift av 28. september 2007 nr. 1091 om behandling av fisketillatelser ved konkurs, tvangssalg m.v.

Forslaget til ny forskrift er i hovedsak en videreføring av gjeldende bestemmelser og praksis, opplyser Fiskeridirektoratet.

Det er imidlertid foreslått endringer på følgende områder:

 1. Det forskriftsfestes et krav om en viss inntekt fra ervervsmessig fiske og fangst og høsting av andre viltlevende marine ressurser for tildeling av ervervstillatelse.
 2. Det innføres strengere krav til fiskefartøy: Det foreslås at søker/eier skal dokumentere at fartøyet tilfredsstiller ulike tekniske krav som stilles for fiskefartøy før det gis tillatelse til å føre fartøyet inn i merkeregisteret.
 3. Krav til fartøyets aktivitet ved vurdering av tilbakekall av ervervstillatelse skjerpes.
 4. Det innføres en egen bestemmelse om tilbakekall av ervervstillatelse dersom det ikke kan dokumenteres at fiskefartøy har gyldig fartssertifikat (fartøy over 15 meter),
  oppdatert fartøyinstruks (fartøy mellom10,67 til 15 meter) eller godkjenningsdokument/byggebekreftelse (fartøy fra 6 til 10,67 meter).
 5. En del av satsene for saksbehandlingsgebyr er foreslått redusert. Samtidig er det foreslått at det for en del nye saksområder skal betales saksbehandlingsgebyr og at det også skal betales saksbehandlingsgebyr ved søknad om ervervstillatelse for fartøy under 15 meter største lengde.
 6. Begrepsbruk i reglene om merking og registrering av fiskefartøy endres noe i forhold til tidligere.

Merknader og innspill til høringsnotatet sendes Fiskeridirektoratet.

Høringsfristen er satt til mandag 2. august 2010.