Berg-Hansen møtte kystkommunene

En god forvaltning av havbruksarealer vil kunne bidra til økt verdiskapning i tettsteder og kystkommuner.

Det sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i sitt innlegg under seminar i Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) og Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) mandag 3. mai.

– Her har kommunene en viktig rolle som planmyndighet. Det er kommunene som gjennom sin arealplanlegging i bunn og grunn bestemmer om, og i hvor stor grad, det skal kunne drives havbruk i kommunens sjøareal, sa Berg-Hansen.

Fiskeri- og kystministeren la i sitt innlegg spesielt vekt på samarbeid og sameksistens mellom de ulike interessene som ønsker å benytte seg av arealer i kystsonen, og sa at kommunene har en viktig rolle i planlegging og samordning.

– Gode kommunale kystsoneplaner er et viktig verktøy for å legge til rette for framtidig virksomhet i kystsona, sa Lisbeth Berg-Hansen.

I talen var Berg-Hansen innom temaer som forvaltningsplaner for norske havområder, oljevernberedskap, havne- og farvannsloven, miljømessig bærekraftig oppdrett, med mer.