Nye minstepriser på hvitfisk

Det ble tirsdag 4. mai brudd i prisdrøftingene mellom fiskeindustrien og Norges Råfisklag om minstepriser på hvitfisk.

Råfisklaget har nå på egen hånd fastsatt nye minstepriser gjeldende fra 10. mai.

– Vi beklager at vi ikke kom frem til enighet om minsteprisene i denne runden. Fra industrisiden opplevde vi dessverre at det ikke var tilstrekkelig vilje fra Råfisklagets side til å legge de markedsmessige forholdene til grunn i prisfastsettelsen, sier Geir Ove Ystmark, direktør næringsutvikling i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en pressemelding.

FHL ser særlig store utfordringer i EU som utgjør hovedmarkedet for norsk torsk. Siden jul har euroen svekket seg betydelig mot norske kroner, og det påvirker all eksportindustri. For fiskeindustrien tilsier svekkelsen av euro en negativ valutaendring på ca 2,- kroner på saltfiskkiloet.

– Det er all grunn til å være ekstra nøktern når vi også ser hvordan situasjonen i Hellas skaper uro i eurosonen. Med påfølgende fare for spredning til Portugal, Spania og Italia, påpeker Ystmark.

Derfor la FHL til grunn at det er behov for mest mulig stabilitet rundt minsteprisene. FHL var imidlertid villig til mindre justeringer på torskeprisen, samt endringer på prisene på sei og blåkveite. I tillegg aksepterte FHL en økning av prisen på snørefanget hyse for slik å stimulere til økt kvalitet.

Han håper Råfisklaget ikke gjentar feilen fra 2009 når de nå skal fastsette minstepriser på egen hånd. Da ble minsteprisene satt høyere enn hva som kunne forsvares i markedet.

– Det førte til omfattende problemer både i førstehåndsomsetningen, eksporten og påførte fiskeindustrien store tap. Når minsteprisene til jul så ble satt ned, gjenskapte det tillit i hele verdikjeden. Det bidro til at førstehåndsomsetningen kom igang igjen og det ble aktivitet ved mottakene, selv med svært god ressurstilgang og økte torskekvoter, sier Ystmark.

Gjennom Råfiskloven kan fiskersiden ensidig fastsette prisen i førstehåndsomsetningen av fisk. Norges Råfisklag eies av fiskerne gjennom fiskerorganisasjonene. FHL mener situasjonen som er oppstått nok en gang viser at institusjoner av denne typen må ha et nøytralt og ikke politisk eierskap.

– Virkelighetsoppfatning langt fra markedssituasjonen

Partene prøvde i det lengste å finne en felles plattform for nye priser, men virklighetsoppfatning blant Råfisklagets prisutvalg var langt fra markedsituasjonen på fisk, mener Jurgen Meiner, som er Fagsjef Hvitfisk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

– Det er selvfølgelig beklagelig å overlate prisfastsettelsen til produksjonsleddet, men systemet med et monopol på den ene siden og et åpent markedet på den andre vil automatisk føre til slike situasjoner, sier Meinert.

Jeg håper Norges Råfisklag er klar over sitt ansvar, avslutter han.

– Noen priser justeres litt opp

Norges Råfisklag har nå fastsatt nye minstepriser.

– Markedsforhold og minsteprisnivå for torsk, hyse og sei fikk mest oppmerksomhet. Råfisklaget og industrien hadde noe ulik oppfatning av situasjonen og hvordan markedet vil komme til å utvikle seg fremover. Avstanden mellom partene var isolert sett ikke så stor, men likevel for stor for å kunne komme til enighet om alle arter og størrelser, skriver Norges Råfisklag i en pressemelding.

– Fiskerne har i løpet av en toårs periode opplevd et fall i minsteprisene for torsk på nærmere 50 prosent. Når markedet viser tegn til å snu, at man aner en positiv utvikling og det tross alt er et begrenset kvantum fisk som skal omsettes fremover, ser Råfisklaget det som svært viktig at golvet i råstoffmarkedet blir justert etter. Bare på denne måten kan alle fiskere, enten de leverer ferske eller fryste fangster, få ta del i en svak oppgang, uttaler Råfisklaget.

Følgende nye minstepriser ble fastsatt av Råfisklaget og gjelder fra og med mandag 10. mai 2010:

Art/størrelse: Ny pris pr kg: Endring fra gjeldende pris:
Torsk over 6,5 kg
Torsk 2,5-6,5 kg
Torsk 1,0-2,5 kg
Torsk under 1,0 kg
kr 17,00
kr 14,25
kr 12,25
kr 9,25
( + kr 0,75)
( + kr 1,00 )
( + kr 1,00 )
(uendret med enighet)
Hyse over 8 hg, snørefanget
Hyse over 8 hg, andre redskaper
Hyse under 8 hg
kr 10,75
kr 7,75
kr 5,25
( + kr 0,25 med enighet)
( + kr 0,25)
(uendret med enighet)
Sei over 2,3 kg
Sei 1,2-2,3 kg
Sei under 1,2 kg
kr 8,50
kr 6,50
kr 5,25
(+ kr 1,00)
(+ kr 0,75)
(+ kr 0,50)


Øvrige justeringer for andre arter/varegrupper vil fremgå av den komplette minsteprislisten og rundskrivet som vil bli lagt ut på Råfisklagets nettsider.

De nye minsteprisene vil gjelde fra og med mandag 10. mai 2010 og inntil videre, men ikke ut over 26. september 2010. Ved neste minsteprisdrøftelser i september, har Råfisklaget varslet at man ønsker å se nærmere på en justering av stortorsk-grensen fra 6,5 kg til 5,0 kg – tilbake slik det var fram til desember 2009, opplyser Råfisklaget.