Austevoll ber om emisjonsfullmakt

Styret i Austevoll Seafood ASA ber generalforsamlingen om fullmakt til å utstede i overkant av 20 millioner aksjer.

Austevoll Seafood ASA har i dag sendt ut innkalling til ordinær generalforsamling den 27. mai 2010. Av innkallingen fremgår det at styret ber om fullmakt til å utstede inntil 20.271.737 nye aksjer i selskapet.

Regnet ut fra dagens aksjekurs på rundt 46,20 kroner, så tilsvarer dette en mulig kapitalinnhenting på rundt 937 millioner kroner, dersom generalforsamlingen vedtar forslaget fra styret.

Austevoll Seafood ASA gjennomførte en stor emisjon så seint som i fjor høst.

Les også: Austevoll Seafood hentet 653,2 MNOK 17.09.2009

Ønsker handlefrihet

Styret begrunner forslaget med at styret trenger handlefrihet til, under de rette omstendigheter, hurtig å kunne innhente ny kapital til finansiering av nyanskaffelser, oppkjøp og lignende, eller til å utstede nye aksjer som betaling ved eventuelle oppkjøp.

Her er styrets forslag:

Styret fremmer følgende forslag om fullmakt for styret til å forhøye selskapets aksjekapital:

  1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 10.135.868,- ved nytegning og utstedelse av inntil 20.271.737 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.
  2. Fullmakten skal være gyldig frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2011, dog senest den 30. juni 2011.
  3. Fullmakten omfatter rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer.
  4. Fullmakten omfatter rett til forhøyelse av selskapets aksjekapital mot innskudd i annet enn penger.
  5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. §13-5.