Fisk fra Norge til Russland med tog?

Hva skal til for å frakte fersk fisk med tog fra Nord-Norge til Russland? I en ny rapport har forskere undersøkt mulighetene.

På oppdrag fra Nordland fylkeskommune har Nofima, sammen med Nordlandsforskning, vurdert om transport av fersk fisk fra Nord-Norge til Russland kan flyttes fra veinettet og over til jernbane. Prosjektrapporten beskriver kritiske markedsmessige og institusjonelle forhold som har betydning ved bytte til en eventuell togbasert transportløsning, melder Nofima.

Rapporten søker å gi en vurdering av hvilket handlingsrom som finnes med hensyn til å flytte en vesentlig del av transporten av fisk fra Nordland mot det russiske markedet over fra trailer til jernbane. Notatet er et innspill til vurderingen av mulighetene for og retningen i et eventuelt videre arbeid med transportløsninger av fersk fisk fra Nord-Norge til Russland og Øst-Europa.

Økende eksport av fisk til Russland

Norge opplever en jevn og økende eksport av fisk til Russland, til tross for importrestriksjoner. Bare fra Nordland fylke økte denne transporten med 35 prosent fra 2008 til 2009. I 2009 ble det transportert om lag 71 tusen tonn oppdrettet laks og 41 tusen tonn oppdrettet ørret fra Norge til Russland. Dette er hovedsakelig fersk kjølt fisk som transporteres til Russland via Finland med trailer.

Russiske importører tar ansvaret

Dagens praksis er at den russiske importøren overtar ansvaret for fisken ved ombordlasting i Norge, håndterer toll, grense- og veterinærkontroll, samt videre distribusjon inn i det russiske markedet. Dette gir klare fordeler både med hensyn til risikoavlastning, kvalitet og leveringssikkerhet for norske eksportører, mener forskerne.

Fordeler og ulemper

Dersom man endrer transportformen fra vei til tog vil det oppstå risiko knyttet til omlasting og ansvar for transporten som må vurderes nærmere. Rapporten viser også til store begrensninger på russisk side som mangel på fryse-/kjølevogner samt generelt dårlige systemer for viderebefraktning ved endestasjonene. Importørene har likevel forventning om at jernbanefrakt vil kunne være billigere enn veitransport og at man vil kunne slippe tollklarering ved grensen. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til disse forholdene.

Videre utredning vil måtte avklare det reelle kostnadsnivået, eksportørenes faktiske preferanser med hensyn til å benytte seg av jernbane fremfor dagens transportløsning, samt nærmere undersøker av kritiske rammebetingelser på russisk side, mener forskerne.