Sterkt resultat fra Austevoll Seafood

Austevoll Seafood ASA oppnådde i første kvartal 2010 et resultat før skatt på 587,6 millioner kroner, mot 130,4 millioner kroner i første kvartal 2009.

Konsernet Austevoll Seafood ASA hadde driftsinntekter på MNOK 2.746 i kvartalet (Q1 2009 MNOK 2.483). Konsernets driftsresultat før avskrivninger og verdijustering av biomasse (EBITDA) ble i første kvartal 2010 MNOK 431 mot MNOK 337 i første kvartal 2009, skriver selskapet i en børsmelding.

Oppnådde salgspriser på fiskemel, laks og ørret har i første kvartal 2010 vært betydelig høyere sammenlignet med samme kvartal i 2009. Det er også oppnådd stabilt gode priser på konsernets øvrige produkter og tilnærmet lik oppnådde priser i samme periode 2009. EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 309 (Q1 2009 MNOK 220), opplyser selskapet.

EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 579 (Q1 2009 MNOK 194).

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i første kvartal MNOK 59. (Q1 2009 MNOK 34). De største tilknyttede selskapene er Br. Birkeland AS, Norskott Havbruk AS (Skottland baserte Scottish Sea Farms Ltd.), og Shetland Catch Ltd.

Konsernets netto rentekostnader utgjorde i første kvartal 2010 MNOK -50 (Q1 2009 MNOK -98). Nedgangen i netto rentekostnader reflekterer den betydelige reduksjon som har vært i netto rentebærende gjeld i løpet av 2009 og så langt i 2010. Resultat etter skatt var i kvartalet MNOK 446 (Q1 2009 MNOK 108).

Første kvartal er, som normalt for sesongen, et godt produksjonskvartal innenfor fiskemel og -oljevirksomheten og pelagisk konsumvirksomhet i Europa. Det har vært fisket et lavere volum fisk inn mot konsumproduksjon både i Chile og Peru i første kvartal 2010 sammenlignet med samme kvartal i fjor, dette har medført lavere salgsvolum i kvartalet.

Segmenter

Fiskemel og -olje
I første kvartal 2010 var driftsinntektene MNOK 363 (Q1 2009 MNOK 426), og EBITDA MNOK 76 (Q1 2009 MNOK 55).

Det er solgt ca 46.000 tonn fiskemel og -olje i første kvartal mot ca 63.000 tonn i samme kvartal i 2009. Prisene for fiskemel har vært høyere i første kvartal 2010 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Prisene på fiskeolje har i første kvartal vært marginalt i overkant av prisene i samme kvartal i fjor. I Europa har avskjær fra konsumproduksjon, samt kolmule og lodde vært de viktigste innsatsfaktorene i produksjonen av fiskemel og -olje, og det har som sesongmessig normalt vært et godt produksjonskvartal i Europa. I Chile og Peru har avskjær fra egen konsumproduksjon samt innkjøpt råstoff fra tredje part vært innsatsfaktorene for produksjon av fiskemel og -olje i første kvartal. Som følge av jordskjelvet i Chile den 27. februar var det stans i produksjonen i ca 3 uker.

Første sesong med fiske etter anchoveta i Peru (senter/nord) starter opp 13.mai og kvoten er satt til 2,5 mill tonn for første sesong, mot tilsvarende 3,5 mill tonn for første sesong i fjor, opplyser selskapet i meldingen.

Konsumprodukter
I første kvartal 2010 var driftsinntektene MNOK 198 (Q1 2009 MNOK 281) og EBITDA varMNOK 25 (Q1 2009 MNOK 61).

Totalt kvantum solgt til konsum fordeler seg som følger; det er solgt ca 1.000 tonn frosne produkter (Chile), mot 7.500 tonn i samme periode i fjor.

Det er solgt ca 436 000 kasser med hermetikk mot ca 622 000 kasser for samme periode i 2009 (Chile og Peru). Av høykonsentrerte og lavkonsentrerte Omega 3 oljer har vi i perioden solgt ca 420 tonn mot ca 567 tonn for samme periode i 2009. Realiserte priser for hermetikk og frosne produkter har vært stabilt gode også i første kvartal, og er på nivå med prisene for samme kvartal i fjor. Virksomhetsområdet er, spesielt i første kvartal, preget av jordskjelvet som rammet Chile i slutten av februar. Det var stopp i alt fiskeri og produksjon av konsumprodukter til hermetikk frem til siste del av mars. Vår frossenproduksjon var klar til oppstart i begynnelsen av mai. I Peru har vi i første kvartal fisket et svært lavt volum med egen konsumfisk, og dette reflekteres også i virksomhetsområdets inntjening i kvartalet.

– Som tidligere kommunisert, ble salg av mellomprodukt faset ut i mai 2009. Selskapet har lykkes godt med å erstatte bortfallet av dette produktet, og vi ser i første kvartal 2010 en sterk økning i salg av høykonsentrerte Epax produkter sammenlignet med samme kvartal i fjor, skriver styret i selskapet.

Produksjon, salg og distribusjon atlantisk laks og ørret
Virksomhetsområdet består av Lerøy Seafood Group ASA. Virksomhetsområdet hadde i første kvartal 2010 driftsinntekter på MNOK 1.873 (Q1 2009 MNOK 1.522), og EBITDA før verdijustering av biomasse ble MNOK 307 (Q1 2009 MNOK 192). Det ble høstet 22 500 tonn sløyd vekt med laks og ørret i dette kvartalet mot 22 200 i samme kvartal i fjor. Virksomhetsområdet har hatt god drift i kvartalet, og det er oppnådd gode priser for produktene. Det har i kvartalet vært et godt marked, og virksomhetsområdet har en sterk posisjon i verdens vesentlige fiskemarkeder.

Les også: Lerøy leverer stort overskudd 12.05.2010

Pelagisk Nordlige Atlanterhavet
I første kvartal 2010 var driftsinntekter MNOK 415 (Q1 2009 MNOK 308) og EBITDA varMNOK 27 (Q1 2009 MNOK 32).

Pelagisk Nordlige Atlanterhavet omfatter salgsselskapet Atlantic Pelagic AS som har all salgsvirksomhet for produksjonsbedriftene Austevoll Fiskeindustri AS, Sir Fish AS, Modolv Sjøset AS og North Capelin Honningsvåg AS. I tillegg inngår resultatet fra produksjonsvirksomhetene Austevoll Fiskeindustri AS, Sir Fish AS, Modolv Sjøset AS, og North Capelin Honningsvåg AS.

– Første kvartal er normalt et godt kvartal for norsk pelagisk virksomhet som følge av sesong for fiske etter NVG-sild og lodde. Det har i kvartalet vært god aktivitet ved våre anlegg både i sør og nord, noe som også gjenspeiler et godt resultat for virksomhetsområdet som helhet, skriver selskapet.

Markedsforhold og utsiktene fremover

Fiskemel og -olje
Fiskemelprisene har også gjennom første kvartal 2010 tendert oppover Fiskeoljeprisene har vist en svakt stigende kurve fra høsten 2009 og så langt i 2010. Det registreres jevnt god etterspørsel etter produktene fra de viktigste markedene, og dette forventer vi vil vedvare.

Konsum
Styret forventer jevn god etterspørsel etter konsernets konsumprodukter fremover kombinert med gode priser. Økt fokus på helse blant forbrukerne gjør at markedet for konsernets høykonsentrerte Omega-3 produkter forventes å fortsette sin positive utvikling.

Produksjon, salg og distribusjon laks og ørret
Utviklingen i etterspørselen etter atlantisk laks og ørret har vært positiv i 2010. Den gode utviklingen i år 2009 sammenholdt med forventninger om reduksjon i det globale tilbudet av atlantisk laks i år 2010, samt forventninger om begrenset vekst de nærmeste årene, gir grunnlag for fortsatt optimisme.

– Forannevnte, sammenholdt med forventning om bedret produktivitet i virksomhetsområdets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlag for en positiv holdning til virksomhetsområdets utvikling, skriver styret i selskapet.