Foreslår å endre Svalbardmiljøloven

Miljøverndepartementet har sendt et forslag til endring i Svalbardmiljøloven ut på høring. Det foreslås et begrenset forbud mot bruk av tungolje rundt Svalbard.

Svalbardmiljøloven av 15. juni 2001 regulerer områdevern, naturinngrep og ferdsel, vern av kulturminner, arealplanlegging i bosettingene, lokal forurensning og avfall, samt jakt og fiske på Svalbard. Erfaringene med svalbardmiljøloven, viser at den i hovedsak ivaretar behovet for en helhetlig og langsiktig forvaltning av øygruppen på en god måte, og hovedprinsippene i loven ligger derfor fast, skriver Miljøverndepartementet i en pressemelding.

Begrenset forbud mot tungolje

Av nye forslag til lovendringer, er et forbud i Svalbardmiljøloven mot bruk og transport av tungolje i territorialfarvannene rundt Svalbard, med unntak for innseiling til Longyearbyen, Barentsburg og Sveagruva, med ikrafttredelse i 2015.

Videre foreslås krav om tillatelse for all kultivering av arter samt at myndighet til å fastsette forskrifter om motorferdsel legges til Miljøverndepartementet.

Høringsfristen er 23. august 2010.

Les mer om høringen her:
Høring - utkast til lov om endringer i lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 (svalbardmiljøloven)

Les også: Nytt forbud mot tungolje ved Svalbard 04.09.2009