Nye kvoteråd ut fra optimalt utbytte?

Det internasjonale havforskningsrådet ICES er i gang med prosesser som kan endre kvoterådgivningen.

I dag er rådene basert på føre-vár-prinsippet, mens det nå er på tale å forankre rådene i et mål om høyest mulig vedvarende utbytte, melder Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt).

Forbundet advarer mot en omlegging, før det er gjort grundig forarbeid, og har tatt saken opp i et brev til Fiskeri-og kystdepartementet og Havforskningsinstituttet.

Også departementet er opptatt av spørsmålet, og har blant annet bedt Havforskningsinstituttet evaluere gjeldende forvaltningsplaner.

ICES vedtok i siste halvdel av 90-tallet å inkludere begrepene bærekraftighet og føre-var i sin bestandsrådgivning ved å definere grensenivå og føre-var nivå for gytebestandens størrelse (Blim, Bpa) og fiskedødelighet (Flim, Fpa). Primæranbefalingen fra ICES har vært en kvote som ikke skal medføre en fiskedødelighet som er større en Fpa (føre-var nivået for fiskedødeligheten). Dette er i utgangspunktet en rådgivning som ikke baserer seg på hva som gir optimalt utbytte, men en rådgivning for å redusere risikoen for rekrutteringssvikt eller bestandskollaps, opplyser Fiskebåt i brevet.

I andre deler av verden, som USA, Canada, Australia og New Zealand, defineres ikke bærekraftighet gjennom slike grenseverdier, men i stedet av den beskatningsgraden som gir optimalt utbytte. Dette har blant annet sitt utspring i FN-erklæringer. Gjennom Johannesburg-erklæringen (2002) ble det vedtatt å opprettholde eller gjenoppbygge bestander til et nivå som kan produsere optimalt utbytte (knyttet til maximum sustainable yield (MSY), skriver Fiskebåt.

Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at ICES hittil har praktisert en mindre ambisiøs linje i sin rådgivning, men ikke nødvendigvis dårligere. Problemet har vel heller vært at i første rekke EU ikke har fulgt ICES sine tilrådninger. Det er derfor et lite paradoks at det er EU som nå presser på for at ICES skal tilpasse rådgivningen til en MSY-rådgivning, som i dagens situasjon, i de fleste tilfeller vil representere i en mer forsiktig beskatning, mener Fiskebåt.

Fiskebåtredernes Forbund understreker at det også er i næringens interesse at vi forvalter bestandene slik at vi oppnår et vedvarende optimalt utbytte. Det som imidlertid bekymrer er at dagens kunnskap om bestandene ikke er tilstrekkelig til å fastsette optimale beskatningsgrader. Dagens Fmsy beregninger er gjennomgående basert på enbestandsmodeller, og Fmsy gir normalt en langt lavere beskatningsgrad enn Fpa.

Forbundet mener at det ikke er mulig å opprettholde en stabil situasjon, med lav fiskedødelighet og sterke bestander for alle bestandene i et økosystem. Dersom enkelte bestander forvaltes forsiktig, vil dette kunne få katastrofale følger for andre bestander. Slike bestands interaksjoner er undervurdert, eller i svært mange tilfeller fraværende, i dagens beregninger av MSY i ICES, konstaterer Fiskebåt.