– Råkjør mot fiskerinteressene

Norges Fiskarlag mener utlysing av 100 nye leteblokker åpner for konflikt med fiskeriinteressene.

Olje- og Energidepartementet har sendt på høring forslag om utlysing av 100 nye blokker for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. I tillegg er det tildelt mange blokker gjennom det som heter forhåndstildelte områder (TFO).

Forvaltningsplanen og faglige råd er satt til side, og det åpnes for konflikt med fiskerinteressene, mener Norges Fiskarlag.

I sin høringsuttalelse skriver Norges Fiskarlag blant annet:

«Det kan synes som om den opprinnelige hensikten med forvaltningsplanarbeidet å se på den totale belastning i et området for å se om det må gjøres tiltak - stilles i et underlig lys gjennom det hastverk som er ved å tildele mange av de kystnære blokkene»

Videre blir det i brevet vist til at:

«Norges Fiskarlag i sin uttalelse til 20. konsesjonsrunde pekte på at det er frustrerende at blokker som er ansett som viktige for fiskeriene, holdes utenfor i en runde for så å komme igjen i neste runde eller gjennom TFO. Dette innebærer at viktige fiskeriområder etter hvert kan komme til å bli en del av framtidig leteaktivitet. I en slik sammenheng blir det et spørsmål ved hva er verdien av å avgi klare høringsuttalelser, og å jobbe fram helhetlige forvaltningsplaner, dersom disse ikke kan stå fast inntil ny kunnskap kan endre begrunnelsene for slike uttalelser».

Norges Fiskarlag krever avslutningsvis i brevet til Olje og energidepartementet, at det i denne i denne runden legger til grunn de råd som mottas fra marinbiologiske side, og fra de instanser som besitter best kunnskap om fiskeriaktivitet, slik at konfliktene reduseres mellom fisk og olje.

Tidligere har både Havforskningsinstituttet, Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet uttalt seg mer eller mindre negativt.

Les også: