Evaluerer strukturkvoteordningen

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) har satt i gang et internt arbeid med evaluering av strukturkvoteordningen.

Styret i Fiskebåtredernes Forbund har bedt administrasjonen utarbeide et notat som belyser strukturkvoteordningen i havfiskeflåten, og om det er behov for endringer.

Notatet er sendt til alle medlemmer og medlemslag i forbundet, og det skal være en bred høring i organisasjonen, før styret behandler saken igjen etter sommeren, opplyser Fiskebåt på sine nettsider.

«Styret vil oppfordre medlemsforeningene om å arrangere medlemsmøter om strukturordningene, for å sikre en mest mulig demokratisk behandling av saken. Styret er opptatt av at medlemmene opplever at de er blitt hørt før den endelige beslutningen fattes. Styret mener samtidig at det er nødvendig med stor oppslutning i medlemsmassen om endringsforslag til strukturordningene dersom det skal lykkes å få til endringer», heter det blant annet i styrevedtaket.

Her gjengis anbefalingen fra sekretariatet i Fiskebåt:

«Sekretariatet vil under redegjøre for vår anbefaling når det gjelder endringer i elementene i strukturkvoteordningen. Forslaget forsøker å avveie de ulike elementene som naturlig inngår i en diskusjon om ordningen, og det er vår intensjon å skaffe størst mulig oppslutning om forslaget i næringen.

Sekretariatet mener at Fiskebåtredernes Forbund fortsatt bør argumentere for å gjeninnføre en tidsuavgrenset ordning, til tross for at det under dagens politiske regime vil kunne være politisk vanskelig å få gjennomslag for dette. Sekretariatet vil samtidig bemerke at det med dagens skatteregler ikke er økonomisk rasjonelt å be om dette, men det er kanskje en pris næringen må være villig til å betale for å oppnå større forutsigbarhet.

Sekretariatet vil foreslå at strukturkvoteordningen for fiske etter reker ved Grønland oppheves.

Når det gjelder forslaget til nye kvotetak, viser sekretariatet til det som er sagt foran. Sekretariatet vil foreslå følgende endringer i kvotetakene i strukturkvoteordningen:

  • At kvotetaket for torsketrålere økes til 4 for nordøst arktisk sei, hyse og torsk.
  • At kvotetaket for ringnot økes til 900 tonn.
  • At kvotetaket for pelagiske trålere økes til 1.000 tonn, parallelt med en økning av tillatt konsesjonskapasitet til 1.500 m3.
  • At kvotetaket for konvensjonelle havfiskefartøy økes til 4 for nordøst arktisk torsk og hyse.

Sekretariatet vil ikke anbefale at det bes om justeringer i eierkonsentrasjonsbestemmelsene i konsesjonsforskriften i denne sammenheng, men tilrår at bestemmelsen om tillatt eierandel for konvensjonelle havfiskefartøyer, som er regulert i strukturkvoteforskriften, heves fra 10% til 20%.

Sekretariatet anbefaler at Fiskebåtredernes Forbund går inn for at kondemneringskravet i tilknytning til strukturkvotesamarbeid fjernes.

Sekretariatet foreslår at gjeldende geografiske restriksjoner på strukturkvotesamarbeid fjernes, og at restriksjonen på struktursamarbeid mellom ombordproduserende torsketrålere og øvrige torsketrålere fjernes.

Sekretariatet vil frarå at det i denne runden tas til orde for utvidet strukturkvotesamarbeid mellom fartøygrupper.»