– Grunnstøtinger og kollisjoner vil øke

Hvis høringsutkastet til ny forskrift om losplikt og gebyrstruktur blir vedtatt er det svært sannsynlig at det vil føre til økt ulykkesfrekvens på kysten, mener Norsk Losforbund.

Dette kommer frem i Norsk Losforbund sin høringsuttalelse om utkast til ny forskrift om losplikt i norske farvann og forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift.

Statistikken for de senere årene viser at det er omtrent like mange seilaser på farledsbevis som det er med los. Den viser også at det inntreffer 3 til 3,5 ganger flere ulykker når fartøyet seiler med farledsbevis kontra los. Men de skipene som står for den største andelen av grunnstøtinger og kollisjoner, er de som er fritatt losplikten, og seiler uten los eller navigatør med farledsbevis. (Farledsbevis utstedes til navigatører med tilfredsstillende kompetanse til å seile på kysten), skriver Norsk Losforbund i en pressemelding.

Nå foreslår Kystverket å frita over 9000 fartøy som i dag seiler med los eller med navigatører med farledsbevis fra losplikten. Det vil i praksis si at norske myndigheter ikke har kontroll over om de har tilfredsstillende kompetanse til å seile på kysten, eller har nødvendige språkkunnskaper til å kunne gjøre seg forstått på engelsk eller skandinavisk, heter det i pressemeldingen fra Norsk Losforbund.

– En bør lage et regelverk som bidrar til redusert antall ulykker på kysten, slik forslaget foreligger i dag vil det føre til økt antall ulykker. Vi foreslår derfor at grensen for losplikt beholdes som i dag. Kombinert med en forbedret farledsbevisordning kan dette føre til reduksjon i antall ulykker. Hvis en ønsker å bruke meter som grense bør den generelle grensen settes til 50 meter. Forskriften vil føre til økt fare for misforståelser på grunn av språkproblemer, uttaler Norsk Losforbund.

– Gebyrstrukturen bør endres slik at de som velger å bruke los, og dermed bidrar til økt sikkerhet på kysten ikke taper i konkurransen med andre. Spesielt er det viktig at de fartøyene som hovedsakelig går i kystfart, og dermed konkurrerer med landtransporten, blir gitt konkurransedyktige betingelser. Generelt er det viktig at gebyrstrukturen ikke er konkurransevridende, uttaler Norsk Losforbund.

Forskriften bør også gjøres gjeldene for farvannet rundt Svalbard, mener Losforbundet.