Fiskarlaget sterkt kritisk til størrelsesbegrensning

Fiskeridirektoratet fastsatte den 24. juni 2009 en utfyllende instruks vedrørende størrelsesbegrensning for store kystfartøy.

Denne er ment å utfylle departementets instruks av 11. februar 2008.

Les også: Ny størrelsesbegrensning for kystfartøy 29.06.2009

Norges Fiskarlag er sterkt kritisk til måten dette har blitt handtert på, og i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet og Fiskeridirektoratet, ber Fiskarlaget at myndighetene umiddelbart frafaller begrensingene som er fastsatt i instruksen. Det er Fiskarlaget som skriver dette på sin egen hjemmeside.

I brevet heter det bl.annet:

«Norges Fiskarlag er sterkt kritisk til den måten Fiskeridirektoratet har valgt å "stramme til" gjeldende praksis knyttet til størrelsesbegrensningene i kystgruppen på, når dette har slike vidtrekkende konsekvenser for eiere som har fartøy med et størrelsesvolum som overskrider 500 m3.

Som kjent pågår det nå også flere ombygginger og forlengelser av kystfartøy som vil komme i en slik situasjon. Fartøyeiere som befinner seg i forannevnte situasjoner foretok sine beslutninger og disposisjoner uten å vite at dette i ettertid skulle få konsekvenser for omsetningsmuligheter og pantesikkerheten til fartøyene.

Fiskarlaget hadde derfor forventet at direktoratet hadde opprettet en dialog om disse spørsmålene med organisasjonen før det ble foretatt utfyllende presiseringer. Direktoratets handlemåte er derfor å betrakte som et klart brudd på å etablere forutsigbare rammebetingelser for næringsutøverne i fiskeflåten.

Under henvisning til foranstående krever Norges Fiskarlag at fiskerimyndighetene umiddelbart frafaller de begrensinger som er fastsatt i direktoratets utfyllende instruks av 24.6.2009 for fartøy som allerede er i merkeregisteret, og som overstiger den presiserte størrelsesbegrensningen».