– Bør vente med tildeling

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) ber Olje- og energidepartementet vente med å tildele nye blokker på norsk sokkel.

Forbundet mener at det ikke bør tildeles nye blokker før oljeulykken i Mexicogulfen er vurdert, og til at norske myndigheter eventuelt har gjennomført tiltak. Det fremgår av forbundets høringsuttalelse om nye blokker i den 21. konsesjonsrunden.

Les også: Norsk oljevernutstyr til USA 14.05.2010

I lys av ulykken i Mexicogulfen hadde Fiskebåtredernes Forbund forventet at myndighetene brukte mer tid på å analysere risikoen og forbedringspotensialet ved petroleumsvirksomheten også utenfor norskekysten, før nye blokker blir utlyst, heter det blant annet i uttalelsen.

Fiskebåt er ikke kjent med at risikoen på norsk sokkel er mindre enn i amerikanske farvann, og ber Olje- og Energidepartementet begrunne hvorfor myndightene tilsynelatende bare fortsetter som før i Norge, mens amerikanerne vurderer nye regler for petroleumsutvinning i etterkant av ulykken. Etter det Fiskebåt kjenner til kan ulykken også føre til begrensninger i tildelinger av nye blokker i amerikanske farvann. Den amerikanske presidenten har dessuten nedsatt en undersøkelseskommisjon som skal gå igjennom ulykken og hvordan denne er håndtert, påpeker forbundet.

Store deler av norskekysten har langt mindre ressurser som kan settes inn ved større ulykker enn det som er tilgjengelig i Mexicogulfen og forbundet mener derfor at det må gjøres vurderinger også av beredskapen ved store ulykker (worst case scenario) langs kysten.

Støtter Havforskningsinstituttet

Fiskebåtredernes Forbund viser til Havforskningsinstituttets uttalelse datert 5. mai i år, som inneholdt en grundig faglig vurdering av konsekvenser ved oljeboring i de ulike blokkene. Havforskningsinstituttet (HI) er landets fremste institusjon innen marin forskning, og det er derfor naturlig at departementet vektlegger uttalelsene fra HI, mener Fiskebåt. I tillegg har Fiskeridirektoratet i brev av 30. april gitt sin uttalelse, som fraråder at det gjennomføres seismisk aktivitet nært viktige fiskefelt, konstaterer Fiskebåt.

Les også: Ønsker restriksjoner på alle blokker 06.05.2010

– Er skeptisk

Generelt er Fiskebåt skeptisk til det store antallet blokker som utlyses i 21. konsesjonsrunde. I tillegg er det utlyst en rekke kontroversielle blokker igjennom TFO-ordningen. Inkludert i sistnevnte areal er blant annet kontroversielle områder på Mørebankene, påpeker Fiskebåt.

Les også: Fiskebåt kritisk til oljeutviding 26.04.2010

Den gigantiske bestanden av norsk vårgytende sild, har sitt hovedgyteområde i umiddelbar nærhet av blokkene i forhåndsdefinerte områder i 2010 utlysningen og forbundet protesterte på dette i et brev av 22. april 2010. Forbundet er dessuten kritisk til at en i 21. konsesjonsrunde, frigjør en rekke blokker av stor betydning for viktige fiskebestander. Summen av frigitt areal kan over tid medføre betydelige praktiske problemer for fiskeflåten. Økt aktivitet med seismisk kartlegging, borerigger med tilhørende anker og fortøyninger, økt oljerelatert skipstrafikk, samt eventuelle gass og oljerørledninger, vil innskrenke fiskeflåtens muligheter for rasjonell drift, frykter forbundet.

Frarådinger

Fiskebåtredernes Forbund lister opp følgende frarådinger:

Nordsjøen
Fiskebåtredernes Forbund går i mot å frigjøre 26/12 og 27/10. i tråd med begrunnelsen fra Havforskningsinstitituttet.

Norskehavet
Forbundet går i mot åpning av blokkene 6404/9 og 12, 6506/5, 6605/3, 5 og 6, 6606, 6607, 6609, 6610, 6611, 6706/11 og 12, samt 6707/7 og 10. Områdene er gytefelt og/eller larvedriftsområder for viktige kommersielle fiskebestander.

Barentshavet
7216, 7217 og 7218 er viktige gytefelt for hyse og blåkveite og må ikke åpnes for petroleumsvirksomhet. 7317/9, 7318 og 7319 er også gytefelt for blåkveite og må ikke åpnes, mener forbundet. I øvrige områder må det ikke tillates boring i oljeførende lag i perioden 1. mars til 31. august pga at dette er viktige larvedriftsområder for våre viktigste kommersielle fiskebestander, uttaler Fiskebåtredernes Forbund.

Tidligere har både Norges Fiskarlag, Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet, i tillegg til Havforskningsinstituttet, uttalt seg mer eller mindre negativt.

Les også:
– Råkjør mot fiskerinteressene 14.05.2010
Oljeboring frarådes av hensyn til sjøfugl 03.05.2010
Fraråder foreslåtte petroleumsblokker 30.04.2010