Fangst av kongekrabbe i 2010/2011

Fiskeridirektøren har etter mottak av høringsuttalelser, fremsatt nye forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert område i 2010/2011.

Regulering øst for 26º Ø

Fiskeridirektoratet foreslår at grensen for det kvoteregulerte området utvides til en ny grense som følger 71° 30’N fra 26°Ø i rett østlig retning til ”Gråsonen” og at Porsangerfjorden innlemmes i sin helhet i det kvoteregulerte området. Grensen ved 26° Ø opprettholdes. Fiskeridirektoratet forslår videre at det gjeninnføres en siste frist for landing av fangst satt til 30. november.

Videre foreslår Fiskeridirektoratet at all fangst av kongekrabbe fanget etter det enkelte fartøyets oppstart i det kvoteregulerte området skal trekkes av fartøykvoten uavhengig av hvor den er fanget. I tilknyting til dette foreslås det innført meldeplikt per sms ved oppstart i det kvoteregulerte området.

Øvrige bestemmelser foreslås videreført som i sesongen 2009/2010. Nedenfor er kun gjengitt forslag til endringer eller forhold der man har fått særlig innspill fra høringsinstansene.

Regulering utenfor kvoteregulert område

Fiskeridirektoratet foreslår at grense for det frie området for fangst av kongekrabbe endres i tråd med forslaget til grensen for det kvoteregulerte området.

Videre foreslår Fiskeridirektoratet forbudet mot å drive fangst samtidig innenfor og utenfor kvoteregulert område tas ut. Det samme gjelder kravet til rapportering per sms.

Fiskeridirektoratet foreslår også at kravet til bruk av AIS videreføres for fartøy på eller over 10 meter og under 15 meter slik som i reguleringsåret 2009/2010. For fartøy på eller over 15 meter som omfattes av kravet til sending av elektronisk posisjonsrapportering bør det krevet at sporingssignal sendes minst 4 ganger i timen, det vil si hvert 15. minutt under fangst av kongekrabbe i det frie området.

Les også: Mer strid om kongekrabben 30.04.2010

Les også: Høringssvar om kongekrabbefisket 20.04.2010