Departementet avviser miljøforslag

Fiskeri- og kystdepartementet sier nei til at rederier som bruker strukturkvoteordningen, får anledning til å gjøre miljøinvesteringer i stedet for å kondemnere et fartøy.

Det var i februar i år at Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) tok opp saken i et brev til departementet. Der argumenterte Fiskebåt blant annet med at kondemneringskravet svekker konkurransekraften til norsk fiskerinæring og at det er et lite egnet virkemiddel for å redusere overkapasitet og overfiske i verden.

Miljøinvesteringene som Fiskebåt foreslo kunne redusere utslippene av CO2, NOx og skadelige kjølemedier, mener forbundet.

Les også: Fiskebåt foreslår nytt miljøtiltak 05.02.2010

Begrunnelsen for avslaget fra departementet, er at forslaget reiser flere problemstillinger som ikke er vurdert, skriver Fiskebåt på sine nettsider.

Reduksjon av miljøskadelige utslipp

Fiskebåt viste samtidig til forbundets initiativ til tiltak for å redusere bruken av skadelige kjølemedier i fiskeflåten. Mange av disse kjølemediene har en svært uheldig effekt på global oppvarming, og selv små tiltak i fiskeflåten kan gi vesentlige reduksjoner i de samlede utslippene av klimagasser i Norge. Forbundet har også tatt mange initiativ for å redusere utslippene av NOx og CO2 fra fiskeflåten.

Alternativ

Fiskebåt foreslo at så lenge kondemneringskravet i strukturkvoteordningen opprettholdes, så bør rederiene som et alternativ til pålegget om å kondemnere et fartøy, få anledning til å foreta miljøinvesteringer. Det ble vist til at skipsfarten som hørte inn under den gamle rederiskatteordningen, fikk anledning til å foreta miljøinvesteringer som et alternativ til å betale skatt i tilknytning til overgangen til et nytt rederiskattesystem.

Fiskebåt mener at godkjente miljøinvesteringer i fiskeflåten, bør være tiltak som reduserer utslippene av NOx, tiltak som reduserer utslippene av CO2 (redusert bunkersforbruk) og tiltak som reduserer bruken av klimaskadelige kjølemedier.

Når det gjelder havfiskeflåten foreslo Fiskebåt at rederier som benytter strukturkvoteordningen må gjennomføre miljøinvesteringer på minst 2 millioner kroner, som et alternativ til å kondemnere et fartøy.