Miljøgifter i matvarer 2003 -2005

Som en del av kartlegging og overvåkningen av miljøgifter i matvarer, utfører Mattilsynet hvert år analyser av utvalgte matvarer.

Nå foreligger en ny rapport: Miljøgifter i matvarer på det norske markedet 2003 - 2005.

289 matvareuttak

Mattilsynet legger nå frem en rapport hvor det presenteres analyser av 289 matvareuttak, som er analysert for en eller flere av følgende miljøgifter; dioksiner, dioksinlignende PCB, PCB7, og bromerte flammehemmere: polybromerte difenyleter (PBDE) og Heksabromsyklododekan (HBCD). Prøveuttak er foretatt i tidsrommet 2003-2005.

Miljøgifter

PCB
Én kveite og reinsdyr inneholdt høyere nivåer av dioksiner og PCB enn det EU tillater. Skallinnmat fra hummer, måkeegg og torskelever lå alle svært høyt, men har ikke maksgrense for dioksiner og dioksinlignende PCB.

PBDE
For PBDE gjenfinnes de høyeste verdiene i sjømat som rognleverpostei og fet fisk. De høyeste nivåene ble observert i marine oljer og måsegg. Det ser ut for at de høye nivåene i marine oljer skyldes at de ikke er renset for PBDE.

HBCD
Av matvarer rapportert i fettvekt, kom svinelever,leverpostei, en svinekjøttanalyse og enkelte eggprøver relativt høyt. Et paradoks er det at en av prøvene for økologiske hønseegg, fremstod som en versting for den bromerte flammehememren HBCD.

Samarbeid med EU

For dioksiner og PCB, er kartleggingen del av et samarbeid med EU for å videreutvikle regelverket på området. Alle disse dataene er således også rapportert til EU. For PBDE og HBCD er undersøkelsene en del av Mattilsynets nasjonale kartlegging på området.

Risikovurdering og kostholdsråd

Dataene har vært brukt i Mattilsynets risikohåndtering, ved vurdering av kostholdsråd og ved behov, oppfølgende tilsyn. Analyseresultatene har også inngått i vurderinger gjort av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Rapport

Rapporten er sammenstilt og skrevet av Helen E. Kvalem, Folkehelseinstituttet, på oppdrag fra Mattilsynet. Mattilsynet ønsker med rapporten å gjøre informasjon om miljøgifter i mat og analyseresultater offentlig tilgjengelig, opplyser Mattilsynet.